english

aktualności

archiwum

archiwum

Praca sekretarza trybunału arbitrażowego a bezstronność arbitra - wyrok angielskiego High Court

28.08.2017

Problem zakresu obowiązków, które arbitrzy mogą delegować na sekretarza trybunału arbitrażowego jest źródłem wielu kontrowersji w środowisku arbitrażowym oraz zarzutów formułowanych przez strony wobec przebiegu postępowania i wyroku arbitrażowego. Nowe światło na ten problem rzuca wyrok High Court, wydany w sprawie wniosku o odwołanie (ang. removal) arbitrów nominowanych przez strony, złożonego na podstawie sekcji 24 angielskiej ustawy o arbitrażu z 1996 r. Więcej

CIArb International Arbitration Guidelines

29.06.2017

Przez ostatni rok Komitet ds. Praktyki i Standardów Chartered Institute of Arbitrators („Komitet CIArb”), który ma za zadanie rozwijać i promować najlepsze praktyki w zakresie postępowania arbitrażowego, opublikował nowe Wytyczne dotyczące arbitrażu międzynarodowego (ang. International Arbitration Guidelines, „Wytyczne”). Wytyczne zostały przygotowane na potrzeby międzynarodowego arbitrażu handlowego i nie są oparte na żadnym prawie właściwym czy regulaminie arbitrażowym, więc zaproponowane w nich dobre praktyki mogą znaleźć zastosowanie także do arbitrażu krajowego, w tym do postępowań z miejscem arbitrażu w Polsce. Więcej

Opinia TSUE w sprawie kompetencji UE do zawierania umów dotyczących rozstrzygania sporów między inwestorami a państwami

31.05.2017

W dniu 16 maja 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („Trybunał”) wydał opinię 2/15 dotyczącą zagadnienia, czy Unia posiada wyłączną kompetencję do podpisania i zawarcia Umowy o wolnym handlu z Singapurem (EUSFTA). Trybunał stwierdził, że EUSFTA w swej obecnej formie nie może zostać zawarta przez Unię Europejską działającą bez udziału państw członkowskich, ponieważ postanowienia umowy dotyczące inwestycji innych niż bezpośrednie oraz dotyczące rozstrzygania sporów między inwestorami a państwami nie wchodzą w zakres wyłącznej kompetencji Unii. Opinia ta może mieć istotne konsekwencje dla przyszłości arbitrażu inwestycyjnego w Europie. Więcej

do góry