english

aktualności


Komisja ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej opublikowała raport pt. „Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym”, którego podstawowym celem jest popularyzacja dobrych praktyk związanych z przeprowadzaniem dowodu z opinii biegłego w arbitrażu. Opracowanie, przygotowane pod redakcją adw. Macieja Łaszczuka i adw. dra Rafała Morka, porusza najważniejsze zagadnienia praktyczne dotyczące przedmiotowej tematyki.

Raport zawiera omówienie podstawowych modeli wyznaczania biegłych (przez same strony i przez trybunał arbitrażowy), które uwzględnia także kwestie oceny kwalifikacji i doświadczenia biegłych, jak również gwarancji ich niezależności. Przedstawia zasady dotyczące pracy biegłego, w tym problematykę udostępniania przez strony dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych do sporządzenia opinii. Wśród poruszanych zagadnień wymienić należy także wymogi dotyczące opinii biegłego oraz dalsze czynności podejmowane w postępowaniu arbitrażowym po złożeniu opinii. Autorzy Raportu szczegółowo opisują formułę przesłuchania biegłego na rozprawie oraz kwestię sporządzania przez biegłego opinii uzupełniającej.

Należy podkreślić, że Raport został sporządzony w oparciu o doświadczenie arbitrażu krajowego i międzynarodowego. Wielokrotnie autorzy Raportu odwołują się do soft law przygotowanego przez międzynarodowe organizacje eksperckie, w tym m.in. do Wytycznych CIArb dotyczących wykorzystania dowodu z opinii biegłych wyznaczonych przez zespół orzekający oraz doradców prawnych i technicznych oraz do Regulaminu IBA dotyczącego przeprowadzania dowodów w międzynarodowym arbitrażu.

Autorzy Raportu podkreślają, że postępowanie arbitrażowe, ze względu na zasady pozwalające na optymalizację działań związanych z korzystaniem z biegłych, jest wolne od dysfunkcji występujących w tym zakresie przed sądami powszechnymi. Z tego względu Raport może stanowić nie tylko źródło wiedzy dla praktyków arbitrażu, ale także inspirację dla praktyki sądowej oraz ustawodawcy.

Autorami Raportu są członkowie Komisji NRA ds. Arbitrażu:

Rafał Kos, Bartosz Krużewski, Maciej Łaszczuk, Małgorzata Modzelewska de Raad, Rafał Morek, Paweł Pietkiewicz, Wojciech Sadowski, Małgorzata Surdek, Justyna Szpara.

 

Raport został wydany jako suplement do nr. 11/2016 czasopisma Adwokatury Polskiej „Palestra”. Jest również dostępny na stronie internetowej „Palestry”.

Opracowała: Aleksandra Orzeł, associate, Łaszczuk i Wspólnicy

 

do góry