english

aktualności


Instytut Arbitrażowy Sztokholmskiej Izby Handlowej (SCC) przyjął nowy Regulamin Arbitrażowy oraz Regulamin Przyspieszonych Postępowań Arbitrażowych, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Nowe regulaminy były przygotowywane przez Komisję ds. Zmiany Regulaminu przez ponad 2 lata. Projekt regulaminów był również dyskutowany publicznie w dniu 9 czerwca 2016 r. w Sztokholmie. Regulamin Arbitrażowy z 2017 r. zawiera m.in. regulację postępowań o charakterze uproszczonym (ang. summary procedure), jak również przepisy dedykowane jedynie dla postępowań w arbitrażu inwestycyjnym.

Postępowanie o charakterze uproszczonym, uregulowane w art. 39 Regulaminu Arbitrażowego z 2017 r. ma na celu oszczędność czasu i kosztów w postępowaniach, w których żądania stron są ewidentnie nieuzasadnione lub w przypadkach, gdy zgodnie z prawem właściwym niedopuszczalne jest orzekanie w sprawie. Postępowanie o charakterze uproszczonym jest przeprowadzane na wniosek strony i pozwala na pominięcie niektórych elementów postępowania arbitrażowego. Wniosek dotyczący rozpoznania określonych żądań lub zarzutów w postępowaniu uproszczonym może być złożony na każdym etapie postępowania i dotyczyć zagadnień właściwości trybunału arbitrażowego, dopuszczalności orzekania oraz innych zagadnień merytorycznych.

Ze względu na powszechność stosowania Regulaminu Arbitrażowego SCC w sporach inwestycyjnych, Komisja ds. Zmiany Regulaminu uznała za konieczne dodanie do nowego Regulaminu załącznika, który ma zastosowanie jedynie w sporach pomiędzy państwem a inwestorem. Wskazane przepisy pozwalają osobom trzecim lub innym niż pozwane państwo stronom traktatu, na podstawie którego toczy się spór, wnosić o dopuszczenie ich pisemnego stanowiska w sprawie.

Pośród pozostałych zmian wprowadzonych do Regulaminu Arbitrażowego z 2017 r., istotne znaczenie ma art. 39, który umożliwia, aby trybunał arbitrażowy nakazał powodowi lub powodowi wzajemnemu uiszczenie zaliczki na koszty postępowania arbitrażowego. Jeśli strona nie wypełni takiego nakazu, trybunał arbitrażowy może zawiesić postępowanie lub oddalić jej roszczenia w całości lub w części. Istotna jest także zmiana dotycząca składu trybunału arbitrażowego w razie braku umowy stron w tym zakresie. Dotychczas, jeśli szczególna regulacja nie wynikała z umowy o arbitraż, wszystkie sprawy rozpoznawane były w składzie trzech arbitrów. Nowy art. 16 stanowi, że w razie braku umowy stron w tym zakresie, Zarząd SCC podejmie decyzje, czy sprawa ma być rozpoznawana przez jednego czy też przez trzech arbitrów w zależności od okoliczności konkretnego postępowania.

Regulamin Przyspieszonych Postępowań Arbitrażowych z 2017 r. zawiera kilka zmian zmierzających do dalszego skrócenia czasu trwania tych postępowań. Za kluczową uznawana jest zmiana dotycząca rodzaju pism inicjujących postępowanie. Wprawdzie postępowanie nadal inicjowane jest za pomocą wezwania na arbitraż (art. 6 Regulaminu Przyspieszonych Postępowań Arbitrażowych z 2017 r.), na które pozwany odpowiada w formie odpowiedzi na wezwanie na arbitraż (art. 9 Regulaminu Przyspieszonych Postępowań Arbitrażowych z 2017 r.), ale pisma te mają materialnie odpowiadać pozwowi i odpowiedzi na pozew, a zatem w pełni przedstawiać stanowiska stron. Według SCC „Wraz z tą zmianą, czas przed i po przekazaniu sprawy arbitrowi jedynemu będzie zoptymalizowany. W chwili gdy arbiter otrzyma akta od Sekretariatu, główne pisma w sprawie będą już złożone, co umożliwi sprawne organizowane postępowania.”

Więcej: http://sccinstitute.com/media/164883/main_changes_new_rules_2017.pdf 

Regulamin Arbitrażowy z 2017 r.: http://sccinstitute.com/media/168084/arbitration-rules_eng_17_final.pdf

Regulamin Przyspieszonych Postępowań Arbitrażowych z 2017 r.: http://sccinstitute.com/media/178161/expedited_arbitration_rules_17_eng__web.pdf

do góry