english

aktualności


Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej („Ustawa”) i publicznymi wypowiedziami przedstawicieli Prokuratorii Generalnej RP, dnia 1 lipca 2017 r. swoją działalność rozpocznie Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej („Sąd Polubowny”).

Do zadań Sądu Polubownego będzie należało rozstrzyganie sporów pomiędzy innymi niż Skarb Państwa państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Ustawa nie obliguje wskazanych podmiotów do poddania swoich sporów pod rozstrzygnięcie w drodze postępowania przed Sądem Polubownym. Sąd będzie mógł także prowadzić mediacje lub w inny sposób dążyć do polubownego rozwiązania sporu.

Art. 26 ust. 2 Ustawy stanowi, że „W przypadku sporu między innymi niż Skarb Państwa państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, każda z nich może wystąpić do Sądu Polubownego z wnioskiem o: 1) rozstrzygnięcie sporu; 2) przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu”, zaś ust. 3 wskazuje, iż: „Postępowanie prowadzi się za zgodą drugiej strony lub na podstawie zapisu na sąd polubowny”. Wydaje się zatem, że zgodnie z przepisami Części piątej k.p.c. właściwość Sądu Polubownego będzie uzależniona od istnienia ważnego zapisu na sąd polubowny sporządzonego na piśmie.

Postępowanie arbitrażowe ma być prowadzone na podstawie regulaminu Sądu Polubownego, określonego przez Prezesa Prokuratorii Generalnej w drodze zarządzenia. Opłaty arbitrażowe będą ustalane w stosunku do wartości przedmiotu sporu i nie mogą być wyższe niż 100 000 zł, zaś szczegółowe zasady ich ustalania określi rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów.

Opracowała: Aleksandra Orzeł, associate, Łaszczuk i Wspólnicy

do góry