english

aktualności


London Court of International Arbitration (LCIA) wprowadził zmiany do Wytycznych dla arbitrów (Notes for Arbitrators) dotyczące zasad powoływania sekretarza trybunału arbitrażowego. Zmiany te mają na celu doprecyzowanie roli sekretarza trybunału oraz wzmocnienie znaczenia zgody stron w tym zakresie.

LCIA wymaga, żeby strony wyraziły zgodę na zakres zadań powierzonych sekretarzowi, jego wynagrodzenie oraz kwalifikacje. Konieczność wyrażenia zgody przez strony pozwala zapewnić możliwość efektywnej dyskusji pomiędzy stronami a trybunałem oraz zmniejszyć ryzyko wniosków o wyłączenie oraz zarzutów na etapie postępowania postarbitrażowego. Jednakże, o ile we wcześniejszej wersji Wytycznych dla arbitrów strony musiały zawrzeć umowę do odnośnie wyboru sekretarza na piśmie, obecnie arbitrzy mogą wyznaczyć stronom odpowiedni termin, po bezskutecznym upływie którego uważa się, że strony zgodziły się na wybór sekretarza. Takie rozwiązanie pozwala zapewnić prymat woli stron, przy jednoczesnym wykluczeniu możliwości opóźniania postępowania.

Zmienione Wytyczne dla arbitrów zawierają wyraźny zakaz delegowania funkcji decyzyjnych trybunału na sekretarza oraz wskazują, że arbitrzy pozostają odpowiedzialni za wszystkie zadania powierzone sekretarzowi. Ponadto, wprowadzone zmiany umożliwiają stronom domaganie się wyłączenia sekretarza. Podobnie jak w przypadku wyłączenia arbitra, wnioski stron w tym zakresie rozpoznawane są przez organ LCIA (Sąd).

Wytyczne dla arbitrów: http://www.lcia.org//adr-services/lcia-notes-for-arbitrators.aspx#8. SECRETARIES TO TRIBUNALS 

Opracowała: Aleksandra Orzeł-Jakubowska, associate, Łaszczuk i Wspólnicy

do góry