english

aktualności


W Szwajcarii trwają pracę nad nowelizacją rozdziału 12 ustawy z dnia 18 grudnia 1987 r. Prawo prywatne międzynarodowe („PPM”), który ma zastosowanie do międzynarodowych postępowań arbitrażowych mających miejsce w Szwajcarii. Nowelizacja ma na celu implementację najważniejszych osiągnięć orzecznictwa szwajcarskiego Trybunału Federalnego w sprawach arbitrażowych oraz wzmocnienie pozycji Szwajcarii jako forum przyjaznego arbitrażowi.

Szwajcarska Rada Federalna przygotowała raport dotyczący nowelizacji opisujący proponowane rozwiązania. Poniżej omówione zostaną cztery z nich.

Po pierwsze, projekt zakłada doprecyzowanie zakresu zastosowania PPM. Obecnie, zgodnie z art. 176 ust. 1, PPM stosuje się do postępowań arbitrażowych, których miejsce znajduje się w Szwajcarii, o ile w czasie sporządzania zapisu na sąd polubowny przynajmniej jedna ze stron zapisu miała miejsce zamieszkania (siedziby) lub miejsce stałego pobytu poza Szwajcarią. W orzecznictwie przyjęto, że późniejsza zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby przez tę stronę nie ma wpływu na stosowanie PPM do postępowania arbitrażowego, co zostało odzwierciedlone w projekcie.

Po drugie, proponuje się liberalizację standardów dotyczących formy umowy o arbitraż. Dla ważności zapisu wystarczające ma być, że oświadczenie woli jednej ze stron jest utrwalone na piśmie. Przykładowo, w razie wysłania przez jedną ze stron oferty dotyczącej zapisu na sąd polubowny w wiadomości e-mail, przyjęcie oferty będzie mogło nastąpić telefonicznie lub w innej formie, co dotychczas nie było akceptowane. Projekt przewiduje także możliwość obejmowania klauzulą arbitrażową jednostronnych czynności prawnych takich jak testamenty czy oferty w postępowaniach przetargowych.

Po trzecie, w ramach nowelizacji wprowadzony ma zostać przepis umożliwiający sądowi państwowemu wybór arbitrów w wielopodmiotowym postępowaniu arbitrażowym, jeżeli strony nie ustaliły odpowiedniej procedury w tym zakresie. Rozwiązanie to ma zapewnić efektywność tego typu postępowań.

Po czwarte, projekt zakłada zmianę ustawy o Trybunale Federalnym m.in. w celu umożliwienia składania do Trybunału pism procesowych w postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku arbitrażowego w języku angielskim. Wyrok Trybunału będzie nadal wydawany w języku urzędowym.

Należy zauważyć, że nowelizacja PPM jest przedmiotem żywej dyskusji w szwajcarskim środowisku arbitrażowym, czego wyrazem jest obszerna publikacja Szwajcarskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (Association Suisse de l'Arbitrage) zawierająca ocenę przedstawionego projektu i szereg rekomendacji.

Raport Rady Federalnej (w języku niemieckim): https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2017/2017-01-11/vn-ber-d.pdf

Publikacja ASA (w języku niemieckim i angielskim): http://www.arbitration-ch.org/en/publications/asa-position-papers/index.html

Opracowała: Aleksandra Orzeł-Jakubowska, associate, Łaszczuk i Wspólnicy

do góry