english

akty prawne

id dokumentu: 10061

id: 10061

USTAWA

z dnia 28 lipca 2005 r.

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dz.U. 2014 poz. 1025, tekst jednolity

Tytuł I. Przepisy ogólne

(…)

Art. 3. 1. Opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie.

2. Opłacie podlegają w szczególności następujące pisma:

(…)

8)   skarga:

a)  o wznowienie postępowania,

b)  o uchylenie wyroku sądu polubownego.

(…)

do góry