english

aktualności


W dniu 3 maja 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, nowelizująca m.in. przepisy Części Piątej KPC. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 2 listopada 2011 r., Nr 233 poz. 1381.

Do przepisów Części Piątej KPC wprowadzona została następująca zmiana: w art. 1214 § 2 dodano trzecie zdanie, zgodnie z którym wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta, których wykonalność została stwierdzona, są tytułami wykonawczymi.

W związku z opisaną zmianą, wyrok sądu polubownego oraz ugoda przez nim zawarta zostały usunięte z listy tytułów egzekucyjnych zamieszczonej w art. 777 § 1 KPC.

Tekst obowiązujący

do góry