english

aktualności


Wiedeńskie Centrum Arbitrażu Międzynarodowego (“VIAC”) wprowadziło nową wersję regulaminu arbitrażowego (“Nowy Regulamin”), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. i ma zastosowanie do wszystkich postępowań wszczętych po 31 grudnia 2017 r.

Nowy Regulamin ma na celu przede wszystkim zwiększenie efektywności postępowań arbitrażowych. Po pierwsze, wszystkie sprawy będą administrowane przez VIAC poprzez elektroniczny system przeznaczony do zarządzania postępowaniami. W związku z tym postanowienia Nowego Regulaminu dotyczące pozwu oraz doręczeń zostały odpowiednio zmodyfikowane (art. 7, 12 i 36).

Po drugie, art. 33 ust. 6 Nowego Regulaminu ustanawia podstawy do żądania przez pozwanych zaliczki na koszty postępowania, o ile wykazane zostanie, że zagrożona jest możliwość zaspokojenia roszczenia o koszty postępowania. Jeśli powód nie wpłaci zaliczki we wskazanym terminie, trybunał arbitrażowy może, na żądanie pozwanego, zawiesić postępowanie w całości lub w części albo je umorzyć.

Po trzecie, Nowy Regulamin wyraźnie ustanawia obowiązek arbitrów do prowadzenia postępowania w sprawny sposób i unikania zbędnych kosztów (art. 28 ust. 1). Starania arbitrów w tym zakresie mogą mieć wpływ na wysokość ich wynagrodzenia, ponieważ Sekretarz Generalny VIAC może zwiększyć wynagrodzenie arbitrów według swojego uznania – aż o 40% – m.in. kiedy postępowanie zostało przeprowadzone szczególnie sprawnie (art. 44 ust. 7). Jednocześnie Sekretarz Generalny VIAC może obniżyć wynagrodzenia arbitrów – maksymalnie o 40% – w przypadku zaniedbań dotyczących prowadzenia postępowania (art. 44 ust. 7). Obowiązek sprawnego działania w ramach postępowania dotyczy również stron, a arbitrzy mogą wziąć pod uwagę wpływ zachowania stron i ich pełnomocników na przebieg postępowania przy orzekaniu o jego kosztach (art. 38 ust. 2).

Nowy Regulamin uzupełnia zmiana Taryfy Opłat. Opłata rejestracyjna i administracyjna zostały obniżone w sprawach o niewielkiej wartości przedmiotu sporu, zaś w sprawach dotyczących sporów o bardzo duże kwoty opłaty zostały nieco podwyższone.

Ponadto Nowy Regulamin implementuje zmiany w prawie austriackim umożliwiające stronom swobodny wybór instytucji arbitrażowej w przypadku arbitrażu krajowego. VIAC zyskał zatem możliwość administrowania postępowań krajowych, które dotychczas musiały zostać przekazane właściwej regionalnej izbie handlowej.

Nowy Regulamin: http://www.viac.eu/images/Wiener_Regeln_2018_Brosch%C3%BCre_en_Onlinefassung_Einzelseiten_20171219.pdf

Przygotowała: Aleksandra Orzeł-Jakubowska, associate, Łaszczuk i Wspólnicy

do góry