english

aktualności


Najważniejsza instytucja arbitrażowa w Niemczech, Niemiecki Instytut Arbitrażowy (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit, “DIS”), przyjął nowy regulamin arbitrażowy, który wszedł w życie w dniu 1 marca 2018 (“Nowy Regulamin”), zastępując wersję z 1998 r. Nowy Regulamin ma na celu wyposażenie stron oraz trybunału arbitrażowego w narzędzia potrzebne do sprawnego i efektywnego prowadzenia postępowań arbitrażowych.

Poniżej przedstawione zostały najciekawsze rozwiązania przyjęte w Nowym Regulaminie.

1. Środki zwiększające efektywność postępowania 

Nowy Regulamin obliguje trybunał do zorganizowania posiedzenia organizacyjnego (ang. case management conference), podczas którego przedyskutowana zostanie możliwość stosowania w postępowaniu środków zwiększających jego efektywność,  wskazanych w Aneksie nr 3 do Nowego Regulaminu. Do środków tych należą:

  • ograniczenie długości lub liczby pism stron, pisemnych zeznań świadków lub raportów biegłych powołanych przez strony;
  • bifurkacja postępowania;
  • przedstawienie stronom na wczesnym etapie postępowania przez arbitrów niewiążącej opinii na temat zagadnień faktycznych lub prawnych w sprawie, o ile wszystkie strony wyrażą na to zgodę.

2. Dyscyplina dotycząca terminów

Nowy Regulamin ustanawia szereg nowych terminów na dokonanie określonych czynności w postępowaniu w celu jego przyspieszenia. Przykładowo, jeżeli trybunał składa się z trzech arbitrów, Pozwany powinien nominować arbitra w terminie 21 dni liczonym od doręczenia wezwania na arbitraż. Podobnie, posiedzenie organizacyjne powinno zostać zorganizowane co do zasady w terminie 21 dni po ukonstytuowania się trybunału arbitrażowego.

3. Wzmocnienie roli DIS

Zgodnie z Nowym Regulaminem, DIS przejął należące kiedyś do samych arbitrów obowiązki w zakresie: decydowania o wyłączeniu lub odwołaniu arbitrów, ustalania wysokości wynagrodzenia arbitrów w razie zakończenia postępowania przed wydaniem wyroku, ustalania wartości przedmiotu sporu na potrzeby skalkulowania opłaty. Ponadto DIS nabył kompetencję do weryfikacji wyroków arbitrażowych przygotowanych przez arbitrów, w ramach której instytucja może czynić niewiążące sugestie dotyczące zmian. Nowe obowiązki DIS doprowadziły do powołania Rady Arbitrażowej. Jednakże, zadania w zakresie nominacji zastępczej będzie nadal wykonywał Komitet Nominacyjny.

4. Cyfryzacja

Wszystkie pisma stron i trybunału arbitrażowego do DIS powinny być wysłane elektronicznie: za pomocą e-maili, na przenośnych elektronicznych nośnikach danych lub w inny sposób zaakceptowany przez DIS. Reguły te nie mają zastosowania do wezwania na arbitraż, które powinno zostać wysłane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

5. Wielopodmiotowe postępowania (ang. multi-party arbitration) i postępowania dotyczące wielu umów (ang. multi-contract arbitration)

Nowy Regulamin umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z lub pozostających w związku z różnymi umowami w ramach jednego postępowania arbitrażowego, o ile strony wszystkich umów wyrażą na to zgodę i mamy do czynienia z dającymi się pogodzić umowami o arbitraż. Podobnie, w jednym postępowaniu mogą być rozpoznawane roszczenia wielu podmiotów, o ile wszystkie podmioty mające przymiot strony postępowania wyrażą na to zgodę. Zgodnie z Nowym Regulaminem, możliwe jest również wezwanie osoby trzeciej do postępowania w charakterze strony poprzez złożenie do DIS skierowanego do niej wezwania na arbitraż przed wyznaczeniem pierwszego arbitra w sprawie.

Zgodnie z art. 1 Nowego Regulaminu, będzie on miał zastosowanie do każdego postępowania wszczętego po dniu 1 marca 2018 r. Jednakże, wątpliwości może budzić kwestia stosowania Nowego Regulaminu w sprawach, w których strony wyraźnie wskazały w umowie o arbitraż stosowanie regulaminu arbitrażowego DIS z 1998 r.

Nowy Regulamin Arbitrażowy DIS w języku angielskim:

http://www.disarb.org/upload/varia/180119_DIS_NewRules_EN.PDF

Nowy Regulamin Arbitrażowy DIS w języku niemieckim:

http://www.disarb.org/upload/2018-DIS-Schiedsgerichtsordnung.pdf

Przygotowała: Aleksandra Orzeł-Jakubowska, associate, Łaszczuk i Wspólnicy

do góry