english

archiwum


Ukazał się numer 1/2011 kwartalnika "ADR. Arbitraż i Mediacja", który zawiera następujące publikacje:

Oskar Filipowski
Mediacja w polskim postępowaniu grupowym

Małgorzata Hanna Kurtasz, Anna Marek, Krystian Mularczyk
Postępowanie pojednawcze a postępowanie mediacyjne

Magdalena Mazur
Moc wiążąca umów procesowych na przykładzie zapisu na sąd polubowny

Karol Ryszkowski
Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym – summum ius summa iniuria?

Bartosz Trocha
Kwestia obecności arbitrażu w europejskim prawie postępowania cywilnego w świetle projektów rewizji rozporządzenia Bruksela I

Agnieszka Rożalska-Kucal
„Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny – potrzeba zmian regulacji prawnych”– sprawozdanie z konferencji

Spis treści oraz fragmenty publikacji z numeru 1/2011

Więcej informacji na stronie wydawcy.

do góry