english

archiwum


Ukazał się numer 3/2011 kwartalnika "ADR. Arbitraż i Mediacja", który zawiera następujące publikacje:

Anna Banaszewska

Mediacja w sprawach cywilnych w Republice Federalnej Niemiec – charakterystyka obecnego stanu prawnego oraz projektu ustawy mediacyjnej

Arkadiusz Bieliński, Aneta Kaftańska

Kilka uwag na temat mediacji rodzinnej

Aleksiej Czepik

Ugoda zawarta przed mediatorem

Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek

O problemach dotyczących rozstrzygania spraw o błędy lekarskie i o roli mediacji

Krystian Mularczyk, Grzegorz Miś, Małgorzata Miś 

Wybrane instytucje rozstrzygające spory konsumenckie na drodze polubownej

Mateusz Pietraszewski

Uprawnienia rzeczników konsumentów i Rzecznika Ubezpieczonych do polubownego zakończenia sporów konsumenckich

Karol Ryszkowski

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. – Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki

Tomasz Srokosz, Małgorzata Brzoska, Marcin Barczyk

Arbitraż jako naturalny sposób rozwiązywania sporów powstałych na gruncie kontraktów typu FIDIC

Piotr Wiliński

Emergence of Lis Pendens Arbitralis in Europe

Igor Dutka, Krystian Mularczyk

Historyczne i praktyczne aspekty wdrażania Forum ADR we Lwowie

Marlena Jankowska

Sprawozdanie z konferencji pt. Badanie kosztów i dostępu do wymiaru sprawiedliwości na przykładzie procedur rozstrzygania sporów online (ODR) (Wrocław, 13.6.2011 r.)

 

Spis treści oraz fragmenty publikacji z numeru 3/2011 można znaleźć na portalu tutaj.

Więcej informacji na stronie wydawcy.

do góry