english

archiwum


Przez ostatni rok Komitet ds. Praktyki i Standardów Chartered Institute of Arbitrators („Komitet CIArb”), który ma za zadanie rozwijać i promować najlepsze praktyki w zakresie postępowania arbitrażowego, opublikował nowe Wytyczne dotyczące arbitrażu międzynarodowego (ang. International Arbitration Guidelines, „Wytyczne”). Wytyczne zostały przygotowane na potrzeby międzynarodowego arbitrażu handlowego i nie są oparte na żadnym prawie właściwym czy regulaminie arbitrażowym, więc zaproponowane w nich dobre praktyki mogą znaleźć zastosowanie także do arbitrażu krajowego, w tym do postępowań z miejscem arbitrażu w Polsce.

Przez ostatni rok Komitet ds. Praktyki i Standardów Chartered Institute of Arbitrators („Komitet CIArb”), który ma za zadanie rozwijać i promować najlepsze praktyki w zakresie postępowania arbitrażowego, opublikował nowe Wytyczne dotyczące arbitrażu międzynarodowego (ang. International Arbitration Guidelines, „Wytyczne”). Wytyczne zostały przygotowane na potrzeby międzynarodowego arbitrażu handlowego i nie są oparte na żadnym prawie właściwym czy regulaminie arbitrażowym, więc zaproponowane w nich dobre praktyki mogą znaleźć zastosowanie także do arbitrażu krajowego, w tym również do postępowań z miejscem arbitrażu w Polsce.

Pierwsza edycja Wytycznych została opublikowana w 1998 r., po uchwaleniu angielskiej ustawy o arbitrażu z 1996 r. i skupiła się wyłącznie angielskiej praktyce arbitrażowej. Następnie Wytyczne były okresowo weryfikowane i aktualizowane tak, aby rozszerzyć zakres ich zastosowania poprzez dodanie komentarza odnoszącego się do wielu jurysdykcji, zawierającego przykłady z prawa krajowego i regulaminów różnych instytucji arbitrażowych.

Nowe Wytyczne wskazują w jaki sposób arbitrzy powinni reagować na problemy proceduralne pojawiające się najczęściej w postępowaniu arbitrażowym, jednakże nie mają charakteru wiążącego. Zawierają one jedynie sugestie i rekomendacje zmierzające do promowania jednolitego podejścia do rozwiązywania sporów w arbitrażu. Każdorazowo decyzje arbitrów powinny być podejmowane z uwzględnieniem okoliczności prawnych i faktycznych danej sprawy. Wskazać należy, że nowe Wytyczne mogą być przydatne również dla pełnomocników reprezentujących strony w arbitrażu.

W przygotowaniu nowych Wytycznych brali udział członkowie Komitetu CIArb pochodzący z 13 jurysdykcji , dzięki czemu odzwierciedlają one najlepsze praktyki międzynarodowe, a zarazem biorą pod uwagę różne systemy i kultury prawne.

Dziesięć nowych Wytycznych dotyczy istotnych i nierzadko wysoce kontrowersyjne zagadnień proceduralne w arbitrażu międzynarodowym. Każdy z niżej wymienionych dokumentów zawiera szczegółowe wytyczne i komentarz dotyczący ich zastosowania.

  • Wywiady z kandydatami na arbitrów (ang. Interviews for Prospective Arbitrators)
  • Tworzenie zasad nominacji (ang. Terms of Appointment) oraz ustalanie wynagrodzenia arbitrów w postępowaniach ad hoc
  • Zarzuty dotyczące właściowści
  • Wnioski o zabezpieczenie
  • Wnioski o zabezpieczenie kosztów postępowania
  • Pisemne postępowania arbitrażowe
  • Brak udziału strony w postepowaniu
  • Przygotowywanie wyroków arbitrażowych. Część I – zagadnienia ogólne  
  • Przygotowywanie wyroków arbitrażowych. Część II – odsetki 
  • Przygotowywanie wyroków arbitrażowych. Część III – koszty postępowania

Wytyczne są dostępne pod adresem: http://www.ciarb.org/guidelines-and-ethics/guidelines/arbitration-guidelines

Opracowała: Aleksandra Orzeł-Jakubowska, associate, Łaszczuk i Wspólnicy

do góry