english

archiwum


Zarządzeniem nr 010-20/17 Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2017 roku ustalono Regulaminu Sądu i Postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej („Regulamin”).

Zgodnie z § 23 Regulaminu, podstawę do prowadzenia postępowania arbitrażowego stanowi uprzedni zapis na sąd polubowny albo złożenie wniosku i zgoda drugiej strony na przeprowadzenie postępowania. Z kolei wyboru arbitrów strony dokonują z listy Arbitrów Stałych Sądu Polubownego lub spoza tej listy, o ile wybrane osoby spełniają określone w Regulaminie kryteria umożliwiające pełnienie funkcji Arbitra Stałego.

Więcej informacji na: https://www.prokuratoria.gov.pl/aktualnosci/2017/07/04/sad-polubowny-przy-prokuratorii-generalnej-rp/

do góry