english

archiwum


Ministerstwo Gospodarki przedstawiło najnowszy projekt (Projekt 1.5. 8.03.2010) ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Projekt obejmuje zmiany ponad 100 aktów prawnych, w tym między innymi zmianę przepisów Części piątej KPC.

Projekt przewiduje:

– skrócenie do dwóch miesięcy terminu do wniesienia do sądu skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego;

– skrócenie maksymalnego terminu do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego do jednego roku od dnia doręczenia stronie wyroku sądu polubownego – jeżeli skargę oparto na podstawie określonej w art. 1206 § 1 pkt 5 lub 6 KPC;

– określenie terminów do rozpoznania przez sądy powszechne wniosku o wyłączenie arbitra, skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, a także wniosku o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego w Polsce lub ugody przed nim zawartej;

– określenie terminu (3 miesiące od złożenia wniosku), w którym sąd powszechny powinien przeprowadzić rozprawę w sprawie o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody zawartej przed sądem polubownym za granicą;

– wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym interwencję uboczną w postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, a także w postępowaniu z wniosku o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, może wnieść tylko strona zapisu na sąd polubowny.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.

do góry