english

archiwum


Grupa robocza działająca w ramach Arbitration Committee of International Bar Association rozpoczęła prace zmierzające do przygotowania dokumentu zatytułowanego "IBA Guidelines for Drafting International Arbitration Clauses".

Celem tych prac jest stworzenie zwięzłego i przejrzystego poradnika zawierającego wskazówki służące  prawidłowemu redagowaniu zapisów na sąd polubowny (klauzul arbitrażowych), stosowanych powszechnie w międzynarodowych kontraktach handlowych, w taki sposób, aby zapewnić ich prawną skuteczność oraz dopasowanie do potrzeb stron i osób sporządzających umowy.

Projekt dokumentu został podzielony na pięć części. Pierwsza część zawiera omówienie podstawowych kwestii, które zawsze muszą być rozważone przy okazji sporządzania zapisu na sąd polubowny (np. wybór arbitrażu instytucjonalnego lub ad hoc, określenie procedury i zakresu spraw poddanych do rozstrzygnięcia sądowi polubownemu). Część druga dotyczy elementów, które w określonych okolicznościach warto zamieścić w treści klauzuli arbitrażowej (np. klauzule poufności, zasady rozdziału kosztów postępowania). W kolejnych trzech częściach dokument dotyczy bardziej szczegółowych problemów, odnoszących się do: konstruowania klauzul przewidujących wieloetapowe sposoby rozwiązywania sporów (multi-tier dispute resolution clauses), redagowania zapisów na sąd polubowny w przypadku umów, w których występują więcej niż dwie strony (multi-party arbitration clauses) oraz sytuacji, gdy istnieje większa ilość powiązanych ze sobą umów (multi-contract arbitration clauses).

Twórcy dokumentu zwracają się z prośbą do wszystkich członków Arbitration Committee o przesyłanie swoich uwag i propozycji do zaprezentowanego projektu w terminie do 1 czerwca bieżącego roku.

Więcej informacji:

http://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/Arbitration/Default.aspx#

Projekt IBA Guidelines for Drafting International Arbitration Clauses:

http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=2A0226AD-396D-4ECD-A803-A368663EF080

do góry