english

archiwum


Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (projekt 16-10-2009) przewiduje m.in. zmianę przepisów odnoszących się do środków zaskarżenia w postępowaniu o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroków sądów polubownych i ugód zawartych przed takimi sądami.

Zgodnie z projektem:

– w art. 1214 § 2 KPC ma zostać dodane zdanie drugie przewidujące dopuszczalność zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności wyrokowi sądu polubownego lub ugodzie przed nim zawartej;

– w art. 1215 KPC ma zostać wprowadzony § 3, o wstępnej treści: „Od postanowienia sądu drugiej instancji w przedmiocie uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody zawartej przed sądem polubownym za granicą przysługuje skarga kasacyjna, jak również można żądać wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem w przedmiocie uznania lub stwierdzenia wykonalności oraz stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia wydanego w tym przedmiocie”.

W dniu 17 grudnia 2009 r., na 56. posiedzeniu Sejmu, odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji.

Projekt nowelizacji jest dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości tutaj.

Uzasadnienie oraz ocenę skutków regulacji można znaleźć na Stronie Ministerstwa Sprawiedliwości tutaj.

do góry