english

akty prawne

id dokumentu: 10189

id: 10189

USTAWA

z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego

i o Rzeczniku Finansowym

Dz.U. z 2022 r. poz. 187, ze zm.

(...)

Rozdział 2. Rozpatrywanie reklamacji przez podmioty rynku finansowego

(…)

Art. 10. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji klienta treść odpowiedzi, o której mowa w art. 5 ust. 1, powinna zawierać również pouczenie o możliwości:

1) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje tryb odwoławczy, a także o sposobie wniesienia tego odwołania;

2) skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje taką możliwość.

(…)

Rozdział 4. Pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego

(...)

Art. 36. 1.  Postępowanie wszczyna się na wniosek klienta podmiotu rynku finansowego.

(...)

4.  Rzecznik odmawia rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy:

(...)

4) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Rzecznika w postępowaniu, sąd polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd;

(...)

do góry