english

akty prawne

id dokumentu: 10205

id: 10205

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
nr 1215/2012
z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

Dz. Urz. UE. L. 2012 Nr 351, str. 1

(...)

Rozdział I. Zakres zastosowania i definicje

Artykuł 1. 1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych, niezależnie od rodzaju sądu. Nie obejmuje ono w szczególności spraw podatkowych, celnych, administracyjnych ani spraw dotyczących odpowiedzialności państwa za działania lub zaniechania w wykonywaniu władzy publicznej (acta iure imperii).

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

(...)

d) sądownictwa polubownego;

(...)

Rozdział VII. Stosunek do innych aktów prawnych

(...)

Artykuł 73.

(...)

2. Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na stosowanie konwencji nowojorskiej z 1958 r.

(...)

Rozdział VIII. Przepisy końcowe

(...)

Artykuł 80. Niniejsze rozporządzenie uchyla rozporządzenie (WE) nr 44/2001. Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku III.

(...)

do góry