english

akty prawne

id dokumentu: 10210

id: 10210

USTAWA

z dnia 18 września 2001 r.

Kodeks morski

Dz.U. z 2018 r. poz. 2175, ze zm.

Tytuł I. Przepisy ogólne

(…)

Art. 8. § 1. Terminy przedawnienia roszczeń ze stosunków regulowanych Kodeksem morskim mogą być przedłużane umową stron zawartą na piśmie po zaistnieniu zdarzenia, z którego wynikło roszczenie.

§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub wyrokiem sądu polubownego, a także ugodą zawartą przed tymi sądami.

(…)

do góry