english

akty prawne

id dokumentu: 10211

id: 10211

USTAWA

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa

Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, ze zm.

(...)

Rozdział 12. Zawieszenie postępowania

Art. 201.

(…)

§ 1b. Organ podatkowy może zawiesić postępowanie:

(…)

2) jeżeli wszczęta została procedura wzajemnego porozumiewania się, w tym procedura arbitrażowa prowadzona na podstawie ratyfikowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub przyjęto wniosek w ramach procedury prowadzonej na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

(…)

do góry