english

akty prawne

id dokumentu: 10212

id: 10212

USTAWA
z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dz.U. z 2022 r. poz. 2647, ze zm.

(…)

Rozdział 2. Źródła przychodów

Art. 10. 1. Źródłami przychodów są:

(…)

2) działalność wykonywana osobiście;

(…)

Art. 13. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

(…)

4) przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;

(…)

Rozdział 6. Podstawa obliczenia i wysokość podatku

(…)

Art. 30ca.

(…)

7. Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

(…)

4) z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

(…)

do góry