english

akty prawne

id dokumentu: 10216

id: 10216

USTAWA
z dnia 14 kwietnia 2000 r.
o umowach międzynarodowych

Dz.U. z 2020 r. poz. 127, ze zm.

(…)

Rozdział 6. Wykonywanie umowy międzynarodowej

(…)

Art. 21. W przypadku powstania sporu ze stroną lub stronami umowy międzynarodowej, o poddaniu sporu sądowi, arbitrażowi lub koncyliacji decyduje Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw, których dotyczy ta umowa, uzgodniony z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.

(…)

do góry