english

akty prawne

id dokumentu: 10222

id: 10222

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
nr 1219/2012
z dnia 12 grudnia 2012 r.
ustanawiające przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi

Dz. Urz. UE. L. 2012 Nr 351, str. 40

(…)

ROZDZIAŁ IV. PRZEPISY KOŃCOWE

(…)

Artykuł 13. Postępowanie państw członkowskich w odniesieniu do dwustronnej umowy inwestycyjnej z państwem trzecim

W przypadku gdy dwustronna umowa inwestycyjna wchodzi w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia, dane państwo członkowskie:

(…)

b) niezwłocznie informuje Komisję o wszelkich złożonych oświadczeniach mówiących, że określony środek nie jest zgodny z umową. Ponadto państwo członkowskie informuje natychmiast Komisję o wszelkich wnioskach dotyczących rozstrzygania sporów złożonych na mocy dwustronnej umowy inwestycyjnej, gdy tylko otrzyma informację o takim wniosku. Państwo członkowskie i Komisja w pełni współpracują i podejmują wszelkie konieczne środki w celu zapewnienia skutecznej obrony ich interesów, co może obej­mować, w stosownych przypadkach, uczestnictwo Komisji w procedurze;

c) ubiega się – przed uruchomieniem jakichkolwiek odpowied­nich mechanizmów rozstrzygania sporów przeciwko państwu trzeciemu zawartych w tej dwustronnej umowie inwestycyjnej – o zgodę Komisji i uruchamia takie mecha­nizmy na jej wniosek. Mechanizmy te obejmują konsultacje z drugą stroną dwustronnej umowy inwestycyjnej oraz rozstrzyganie sporów w przypadkach przewidzianych w umowie. Państwo członkowskie i Komisja w pełni współ­pracują w przeprowadzaniu procedur w ramach odpowied­nich mechanizmów, co może obejmować, w stosownych przypadkach, uczestnictwo Komisji w odpowiednich proce­durach.

(…)

do góry