english

akty prawne

id dokumentu: 10224

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
nr 655/2014
z dnia 15 maja 2014 r.
ustanawiające procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych

Dz. Urz. UE. L. 2014 Nr 189, str. 59

Rozdział 1. Przedmiot, zakres zastosowania i definicje

(…)

Artykuł 2. Zakres zastosowania

(…)

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

(…)

e) postępowania polubownego.

(…)

do góry