english

akty prawne

id dokumentu: 10225

id: 10225

USTAWA
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych

Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.

Dział I. Zasady finansów publicznych

(…)

Rozdział 5. Zasady gospodarowania środkami publicznymi

(…)

Art. 54a. 1. Jednostka sektora finansów publicznych może zawrzeć ugodę w sprawie spornej należności cywilnoprawnej w przypadku dokonania oceny, że skutki ugody są dla tej jednostki lub odpowiednio Skarbu Państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego albo arbitrażowego.

2. Ocena skutków ugody nastąpi, w formie pisemnej, z uwzględnieniem okoliczności sprawy, w szczególności zasadności spornych żądań, możliwości ich zaspokojenia i przewidywanego czasu trwania oraz kosztów postępowania sądowego albo arbitrażowego.

(…)

do góry