english

akty prawne

id dokumentu: 10227

 id: 10227

USTAWA

z dnia 15 czerwca 2018 r.

o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Dz.U. z 2018 r., poz. 1293, ze zm.

(…)

Rozdział 8. Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze organizacji zbiorowego zarządzania

(…)

Art. 90. Organizacja zbiorowego zarządzania publikuje na swojej stronie internetowej i na bieżąco aktualizuje podstawowe informacje dotyczące jej działalności, w tym co najmniej:

(…)

9) informację o procedurze rozpatrywania skarg, o których mowa w art. 94, możliwości rozwiązywania sporów w drodze postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 85 ust. 1, oraz możliwości poddania sporu z organizacją zbiorowego zarządzania pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub, za jej zgodą, sądu polubownego zgodnie z częścią piątą ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

(…)

do góry