english

akty prawne

id dokumentu: 10228

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
nr 2015/848
z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie postępowanie upadłościowego

(wersja przekształcona)

Dz. Urz. UE. L. 2015 Nr 141, str. 19

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

(...)

Artykuł 18. Wpływ postępowania upadłościowego na zawisłe postępowania sądowe lub postępowanie polubowne

Wpływ postępowania upadłościowego na zawisłe postępowania sądowe lub postępowania polubowne, które dotyczą przedmiotu lub prawa wchodzącego w skład masy upadłościowej dłużnika, podlega wyłącznie prawu państwa członkowskiego, w którym toczy się postępowanie sądowe lub w którym ma siedzibę organ polubowny.

(…)

do góry