english

akty prawne

id dokumentu: 10231

USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o Narodowym Banku Polskim

Dz.U. z 2022 r. poz. 2025, tekst jednolity

(…)

Rozdział 6. Instrumenty polityki pieniężnej

(…)

Art. 43a.

(…)

3. Z chwilą zawiadomienia sądu, sądu polubownego lub organu prowadzącego postępowanie administracyjne o przelewie wierzytelności, o którym mowa w ust. 1, na zabezpieczenie kredytów, o których mowa w art. 42 i art. 43, NBP wstępuje z mocy prawa w miejsce kredytobiorcy do postępowań cywilnych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz przed sądami polubownymi, dotyczących przelanych wierzytelności, bez zezwolenia strony przeciwnej albo osoby trzeciej, która ma interes prawny.

(…)

do góry