english

akty prawne

id dokumentu: 10239

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii
w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji,
sporządzona w Warszawie dnia 5 marca 1993 r.

Dz.U. 1993, Nr 122, poz. 547
 

(…)

Artykuł  7. Spory między Umawiającymi się Stronami

1. Każdy spór między Umawiającymi się Stronami dotyczący interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będzie rozstrzygany w miarę możliwości w drodze dyplomatycznej.

2. Jeżeli spór nie może być rozstrzygnięty w ten sposób w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia negocjacji, spór będzie przedłożony na żądanie którejkolwiek Umawiającej się Strony trybunałowi arbitrażowemu.

3. Trybunał arbitrażowy zostanie utworzony dla każdego sporu w następujący sposób:

Każda Umawiająca się Strona wyznaczy jednego arbitra, a ci dwaj arbitrzy wybiorą na przewodniczącego obywatela państwa trzeciego. Arbitrzy będą wyznaczeni w ciągu trzech miesięcy, a przewodniczący w ciągu pięciu miesięcy od dnia, w którym jedna z Umawiających się Stron poinformowała drugą Umawiającą się Stronę o intencji przedłożenia przez nią sporu trybunałowi arbitrażowemu.

4. Jeżeli jedna ze Stron nie dokona mianowania jej arbitra i nie podejmie działań w celu dokonania tego w oznaczonym terminie, to druga Strona może zwrócić się z prośbą o dokonanie niezbędnych nominacji do Przewodniczącego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Jeżeli obaj arbitrzy nie mogą osiągnąć porozumienia odnośnie do wyboru trzeciego arbitra w oznaczonym terminie, to każda z Umawiających się Stron może zwrócić się z prośbą o dokonanie niezbędnych nominacji do Przewodniczącego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

5. Jeżeli w przypadkach przewidzianych w ustępie 4 niniejszego artykułu Przewodniczący Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości nie może spełnić wymienionej funkcji lub jeżeli jest obywatelem jednej z Umawiających się Stron, to o dokonanie wymaganych nominacji będzie poproszony Wiceprzewodniczący. Jeżeli Wiceprzewodniczący nie może spełnić tej funkcji lub jeżeli jest obywatelem jednej z Umawiających się Stron, to o dokonanie wymaganych nominacji będzie poproszony najstarszy rangą sędzia Trybunału, który nie jest obywatelem żadnej z Umawiających się Stron.

6. Trybunał arbitrażowy orzeka w oparciu o poszanowanie prawa międzynarodowego, w tym szczególnie postanowień niniejszej umowy i innych właściwych umów istniejących między Umawiającymi się Stronami, jak również powszechnie uznanych norm i zasad prawa międzynarodowego.

7. Jeżeli Strony nie ustalą inaczej, trybunał ustali tryb własnego postępowania.

8. Trybunał wydaje orzeczenia większością głosów. Jego wyrok jest ostateczny i wiążący obie Strony.

9. Każda Umawiająca się Strona ponosi koszty mianowanego przez nią arbitra oraz koszty swojego udziału w postępowaniu arbitrażowym. Koszty przewodniczącego, jak również inne koszty pokrywają w równych częściach Umawiające się Strony.

Artykuł  8. Spory między inwestorem a państwem przyjmującym inwestycję

1. Każdy spór między inwestorem Umawiającej się Strony a drugą Umawiającą się Stroną dotyczący inwestycji albo wywłaszczenia lub nacjonalizacji inwestycji będzie rozstrzygany przez strony sporu w miarę możliwości w drodze polubownej.

2. Jeżeli taki spór nie zostanie rozstrzygnięty w terminie sześciu miesięcy, licząc od dnia, w którym jedna ze stron zaproponowała załatwienie polubowne, to inwestor lub zainteresowana Umawiająca się Strona może przedłożyć spór bądź właściwemu sądowi Umawiającej się Strony, bądź międzynarodowemu trybunałowi arbitrażowemu. Każda Umawiająca się Strona wyraża niniejszym zgodę na takie postępowanie arbitrażowe. W odniesieniu do tego drugiego postępowania będą miały zastosowanie mutatis mutandis postanowienia artykułu 9 ustępy 3 do 9. Jednakże o dokonanie wymaganych nominacji będzie poproszony Przewodniczący Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, natomiast trybunał arbitrażowy ustali własny tryb postępowania, stosując aktualne zasady postępowania arbitrażowego Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL). Wyrok będzie wiążący i będzie podlegał wykonaniu zgodnie z prawem krajowym.

3. Umawiająca się Strona będąca stroną sporu nie może w żadnym stadium postępowania arbitrażowego lub wykonania orzeczenia powoływać się na fakt, iż inwestor otrzymał w wyniku umowy ubezpieczenia odszkodowanie obejmujące całość lub część doznanej szkody.

4. Jeżeli obie Umawiające się Strony staną się stronami Konwencji z 18 marca 1965 r. o rozstrzyganiu sporów inwestycyjnych między państwami a obywatelami drugich państw, spory między jedną Umawiającą się Stroną a inwestorami drugiej Umawiającej się Strony, o których mowa w ustępie 1 tego artykułu, będą przedkładane do rozstrzygnięcia Międzynarodowemu Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych w drodze postępowania koncyliacyjnego lub arbitrażowego.

do góry