english

akty prawne

id dokumentu: 10017

 id: 10017

USTAWA

z dnia 19 kwietnia 1991 r.

o izbach aptekarskich

Dz.U. z 2019 r., poz. 1419, tekst jednolity

(…)

Rozdział 2. Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego

Art. 7. 1. Zadaniem samorządu aptekarskiego jest w szczególności:

(...)

2. Zadania określone w ust. 1 samorząd aptekarski wykonuje w szczególności przez:

(...)

12)  sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej aptekarzy oraz sądownictwa polubownego.

(…)

Rozdział 3. Okręgowe izby aptekarskie. Obowiązki i prawa członków

(...)

Art. 32. Okręgowy sąd aptekarski:

1)   rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków okręgowych izb aptekarskich oraz sprawuje sądownictwo polubowne;

 (…)

Rozdział 6. Polubowne rozstrzyganie sporów

Art. 63. 1. Okręgowe sądy aptekarskie, za pisemną zgodą stron, mogą rozpatrywać – jako sąd polubowny – spory między aptekarzami oraz między aptekarzami a innymi pracownikami służby zdrowia, a także między aptekarzami a innymi osobami lub instytucjami, jeżeli spory te dotyczą wykonywania zawodu aptekarza.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sądy aptekarskie stosują odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o sądach polubownych.

(…)

do góry