english

akty prawne

id dokumentu: 10017

 id: 10017

USTAWA

z dnia 19 kwietnia 1991 r.

o izbach aptekarskich

Dz.U. z 2021 r., poz. 1850, tekst jednolity

(…)

Rozdział 2. Zadania i zasady działania samorządu zawodu farmaceuty

Art. 7. 1. Zadaniami samorządu zawodu farmaceuty są w szczególności:

(...)

2. Zadania określone w ust. 1 samorząd zawodu farmaceuty wykonuje w szczególności przez:

(...)

12) sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej farmaceutów oraz sądownictwa polubownego.

(…)

Rozdział 3. Okręgowe izby aptekarskie. Obowiązki i prawa członków

(...)

Art. 32. Okręgowy sąd aptekarski:

1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków okręgowych izb aptekarskich oraz sprawuje sądownictwo polubowne;

(…)

Rozdział 6. Polubowne rozstrzyganie sporów

Art. 63. 1. Okręgowe sądy aptekarskie, za pisemną zgodą stron, mogą rozpatrywać – jako sąd polubowny – spory między farmaceutami oraz między farmaceutami a innymi pracownikami służby zdrowia, a także między farmaceutami a innymi osobami lub instytucjami, jeżeli spory te dotyczą wykonywania zawodu farmaceuty.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sądy aptekarskie stosują odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o sądach polubownych.

(…)

do góry