english

akty prawne

id dokumentu: 10020

id: 10020

USTAWA

z dnia 18 lipca 1950 r.

o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia

Dz.U. z 1950 r., Nr 36, poz. 332, ze zm.

(…)

Rozdział 3. Przepisy organizacyjne

(...)

Art. 7. 1. Komisje okręgowe za pisemną zgodą stron mogą przyjmować do rozstrzygania, jako sąd polubowny, spory między fachowymi pracownikami służby zdrowia, a także spory między fachowymi pracownikami służby zdrowia, a osobami, korzystającymi z ich usług – powstałe w związku z wykonywaniem praktyki (zawodu).

2. W przypadkach, określonych w ust. 1, komisje okręgowe stosują odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego o sądach polubownych.

(…)

do góry