english

akty prawne

id dokumentu: 10021

id: 10021

USTAWA

z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Dz.U. z 2023 r. poz. 551, tekst jednolity

(…)

Rozdział 6. Polubowne rozstrzyganie sporów

Art. 57. 1. Okręgowe sądy dyscyplinarne, na wniosek członka izby i za pisemną zgodą wszystkich stron, mogą rozpatrywać, jako sądy polubowne, spory między członkami izb oraz między członkami izb a innymi podmiotami, jeżeli spory te dotyczą wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

2. W wypadku sporów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o sądach polubownych.

(…)

do góry