english

akty prawne

id dokumentu: 10024

id: 10024

USTAWA

z dnia 21 grudnia 1990 r.

o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

Dz.U. z 2019 r. poz. 1140, ze zm.

(…)

Rozdział 2. Zadania i zasady działania samorządu lekarzy weterynarii

(...)

Art. 10. 1. Zadaniem samorządu jest w szczególności:

(…)

2. Zadania określone w ust. 1 samorząd wykonuje w szczególności przez:

(...)

9)   sprawowanie sądownictwa lekarsko-weterynaryjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii oraz sądownictwa polubownego;

(…)

Rozdział 4. Okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne

(...)

Art. 32. Okręgowy sąd lekarsko-weterynaryjny rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii oraz sprawuje sądownictwo polubowne.

(...)

Rozdział 7. Polubowne rozstrzyganie sporów

Art. 63. 1. Okręgowy sąd lekarsko-weterynaryjny, za pisemną zgodą stron, może rozpatrywać, jako sąd polubowny, spory między lekarzami weterynarii oraz między lekarzami weterynarii a innymi pracownikami instytucji weterynaryjnych, a także między lekarzami weterynarii a innymi osobami lub instytucjami, jeżeli spory te dotyczą wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sądy lekarsko-weterynaryjne stosują odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o sądach polubownych.

(…)

do góry