english

akty prawne

id dokumentu: 10025

id: 10025

UMOWA

między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną dotycząca obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych,

podpisana w Algierze dnia 9 listopada 1976 r.

Dz.U. z 1982 r. Nr 10, poz. 73

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 9 listopada 1976 r. została podpisana w Algierze Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną dotycząca obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną dotycząca obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych.

Polska Rzeczpospolita Ludowa i Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna, pragnąc uregulować w duchu przyjaźni i współpracy wzajemny obrót prawny, postanowiły zawrzeć niniejszą umowę.

(…)

Rozdział V. Wykonywanie orzeczeń

Artykuł 27. Znaczenie słowa „orzeczenia"

Przez „orzeczenia" rozumie się orzeczenia oraz ugody sądowe wydane w sprawach wszczętych po wejściu w życie niniejszej umowy.

Artykuł 28. Orzeczenia podlegające wykonaniu

W warunkach przewidzianych niniejszą umową obie Umawiające się Strony uznają i wykonują na swoim obszarze następujące orzeczenia, wydane na obszarze drugiej Umawiającej się Strony:

a)       orzeczenia sądowe, wydane w sprawach cywilnych,

b)      orzeczenia sądowe, wydane w sprawach karnych, dotyczące powództw o odszkodowania,

c)       orzeczenia wydane przez organy właściwe w sprawach spadkowych,

d)       orzeczenia sądów polubownych.

Artykuł 29. Warunki uznawania i wykonywania orzeczeń

Orzeczenia wymienione w artykule 28 podlegają uznaniu i wykonaniu na obszarze drugiej Umawiającej się Strony, jeżeli spełniają wszystkie następujące warunki:

a)       orzeczenie stało się prawomocne i jest wykonalne według prawa Umawiającej się Strony, na której obszarze zostało wydane,

b)      organowi Umawiającej się Strony, na której obszarze orzeczenie zostało wydane, przysługiwała jurysdykcja w sprawie według prawa tej Umawiającej się Strony, na której obszarze ma być przeprowadzona egzekucja,

c)       strona przegrywająca została prawidłowo powiadomiona o wszczęciu postępowania stosowanie do prawa Umawiającej się Strony, na której obszarze orzeczenie zostało wydane,

d)       strony nie były pozbawione możności obrony swych praw, a w razie braku zdolności procesowej – należytego przedstawicielstwa,

e)       na obszarze Umawiającej się Strony, na którym orzeczenie ma być wykonane, nie zostało wydane wcześniej prawomocne orzeczenie sądowe lub sądu polubownego w tej samej sprawie między tymi samymi stronami,

f)       przed sądem tej Umawiającej się Strony nie toczy się postępowanie między tymi samymi stronami o ten sam przedmiot i na tej samej podstawie,

g)       gdy według prawa Umawiającej się Strony, na obszarze której orzeczenie ma być uznane lub wykonane, powinno być zastosowane prawo tej Strony, orzeczenie będzie uznane lub wykonane tylko wówczas, gdy:

1)       prawo to rzeczywiście zostało zastosowane lub

2)       zastosowane prawo drugiej Umawiającej się Strony nie różni się w sposób istotny od tego prawa,

h)       orzeczenie nie jest sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa i porządku publicznego Umawiającej się Strony, na której obszarze orzeczenie powinno być uznane lub wykonane.

Artykuł 30. Warunki wykonalności orzeczeń sądów polubownych

Orzeczenia wydane przez sądy polubowne będą wykonywane, jeżeli oprócz warunków przewidzianych w artykule 29 spełnione będą również następujące warunki:

a)       orzeczenie zostało wydane w następstwie pisemnej umowy, ustalającej właściwość sądu polubownego dla danego sporu lub dla sporów wynikłych w przyszłości z określonego stosunku prawnego, a sąd polubowny wydał orzeczenie zgodnie z przyznanymi mu uprawnieniami,

b)      umowa pisemna o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego jest ważna według prawa Umawiającej się Strony, na której obszarze orzeczenie ma być wykonane.

Artykuł 31. Wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności

1. Wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wydanego orzeczenia może być złożony bezpośrednio we właściwym sądzie Umawiającej się Strony, na której obszarze orzeczenie ma być wykonane, lub też w sądzie, który rozpoznawał sprawę w pierwszej instancji i który przekaże wniosek sądowi drugiej Umawiającej się Strony stosownie do postanowień artykułu 2 niniejszej umowy.

2. Do wniosku należy dołączyć:

a)       wypis lub uwierzytelniony odpis orzeczenia wraz z zaświadczeniem, że orzeczenie to jest prawomocne i wykonalne, chyba że wynika to z samego orzeczenia,

b)      zaświadczenie stwierdzające, że strona przegrywająca była prawidłowo powiadomiona o wszczęciu postępowania, a w razie braku zdolności procesowej - że mogła być należycie zastąpiona,

c)       uwierzytelnione tłumaczenie dokumentów wymienionych w punktach a) i b) bądź na język Umawiającej się Strony, na której obszarze orzeczenie ma być wykonane, bądź na język francuski.

3. Jeżeli wniosek dotyczy wykonania orzeczenia sądu polubownego, należy do niego dołączyć uwierzytelnione tłumaczenie umowy o zapisie na sąd polubowny lub klauzuli o takim zapisie, sporządzone zgodnie z ustępem 2 litera c).

Artykuł 32. Postępowanie

1. Do postępowania w sprawach o stwierdzenie wykonalności i do wykonania orzeczenia drugiej Umawiającej się Strony stosuje się prawo Umawiającej się Strony, na której obszarze orzeczenie ma być wykonane.

2. W postępowaniu tym sąd ogranicza się do zbadania, czy zostały spełnione warunki wynikające z postanowień niniejszej umowy.

Artykuł 33. Wykonywanie orzeczeń o kosztach procesu

1. Jeżeli na osobę, która w myśl artykułu 5 była zwolniona od zabezpieczenia kosztów procesu, zostanie prawomocnym orzeczeniem nałożony obowiązek zapłaty kosztów procesu, to właściwy sąd drugiej Umawiającej się Strony nie pobierając kosztów stwierdzi wykonalność orzeczenia o kosztach, które należy zwrócić stronie wygrywającej, przy czym kosztami sądowymi są również koszty poświadczenia, przekładu i uwierzytelnienia.

2. Do wniosku o stwierdzenie wykonalności orzeczeń dotyczących kosztów procesu stosuje się artykuł 31.

3. Sąd, który rozstrzyga o wykonalności orzeczenia wymienionego w ustępie 1 niniejszego artykułu, ograniczy się do sprawdzenia, czy orzeczenie o kosztach procesu jest prawomocne i czy stało się wykonalne.

Artykuł 34. Wywóz mienia i przekazanie sum pieniężnych

Postanowienia niniejszej umowy o wykonywaniu orzeczeń nie naruszają przepisów Umawiających się Stron, dotyczących przekazywania sum pieniężnych lub wywozu przedmiotów otrzymanych w wyniku egzekucji sądowej.

(…)

do góry