english

akty prawne

id dokumentu: 10026

id: 10026

UMOWA

między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Chińską Republiką Ludową o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych,

podpisana w Warszawie dnia 5 czerwca 1987 r.

Dz.U. z 1988 r. Nr 9, poz. 65

(…)

Artykuł 21. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądów polubownych

Umawiające się Strony uznają i wykonują orzeczenia sądów polubownych wydane na terytorium drugiej Umawiającej się Strony zgodnie z Konwencją o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 roku.

(…)

do góry