english

akty prawne

id dokumentu: 10027

id: 10027

UMOWA

między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Iraku o pomocy prawnej i sądowej w sprawach cywilnych i karnych,

sporządzona w Bagdadzie dnia 29 października 1988 r.

Dz.U. z 1989 r. Nr 70, poz. 418

(…),

Artykuł 22. Warunki uznawania i wykonywania orzeczeń

1. Orzeczenia sądowe, o których mowa w artykule 21, podlegają uznaniu i wykonaniu na terytorium Umawiającej się Strony, gdzie żąda się ich uznania lub wykonania, z wyjątkiem wypadków, o których mowa w ustępie 2.

2. Uznania i wykonania orzeczenia sądowego odmawia się, jeżeli:

a)       według prawa Umawiającej się Strony, na której terytorium orzeczenie ma być uznane lub wykonane, organ sądowy tej Strony jest wyłącznie właściwy dla osądzenia sprawy,

b)      uznanie lub wykonanie orzeczenia byłoby sprzeczne z ustawodawstwem wewnętrznym lub porządkiem publicznym Strony, na której terytorium ma nastąpić uznanie lub wykonanie,

c)       zostało wcześniej wydane przez organ sądowy Umawiającej się Strony, na której terytorium orzeczenie ma być uznane lub wykonane, orzeczenie korzystające z powagi rzeczy osądzonej w sprawie między tymi samymi stronami, o ten sam przedmiot i na tej samej podstawie lub jeżeli postępowanie w tej samej sprawie toczy się przed sądem wezwanej Umawiającej się Strony,

d)       strona przegrywająca, która nie stawiła się na rozprawę i dopuściła do wydania wyroku zaocznego, nie została należycie wezwana przez właściwy organ sądowy zgodnie z procedurą Umawiającej się Strony, na której terytorium orzeczenie zostało wydane.

Artykuł 23. Wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności

1. Wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności może być złożony w organie sądowym, który orzekał w pierwszej instancji i który przekaże go organowi sądowemu drugiej Umawiającej się Strony za pośrednictwem Ministerstw Sprawiedliwości obu Umawiających się Stron lub może być złożony bezpośrednio przez zainteresowaną stronę we właściwym organie sądowym Strony, na której terytorium żąda się uznania lub wykonania.

2. Do wniosku należy dołączyć:

a)       uwierzytelniony odpis orzeczenia sądowego lub ugody sądowej wraz z zaświadczeniem stwierdzającym, że orzeczenie to jest prawomocne i wykonalne, jeżeli elementy te nie wynikają z samego orzeczenia,

b)      zaświadczenie stwierdzające, że strona przegrywająca była prawidłowo wezwana zgodnie z prawem Strony, na której terytorium orzeczenie zostało wydane,

c)       tłumaczenie wyżej wymienionych dokumentów oraz tłumaczenie wniosku, jeżeli nie został on sporządzony w języku Strony, na której terytorium orzeczenie ma zostać uznane lub wykonane.

3. Zezwolenie na wykonanie wydaje właściwy organ Strony, na której terytorium ma nastąpić wykonanie, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego tej Strony.

 (…)

Artykuł 28. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądów polubownych

Orzeczenia sądów polubownych w sprawach cywilnych i handlowych, wydane na terytorium jednej Umawiającej się Strony, zostaną uznane i zezwoli się na ich wykonanie na terytorium drugiej Strony zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym tej Strony i jeżeli spełnione zostaną warunki przewidziane w artykułach 22 i 23, w takim zakresie, w jakim mają one zastosowanie do orzeczeń sądów polubownych.

(…)

do góry