english

akty prawne

id dokumentu: 10030

id: 10030

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Chorwacji

o sukcesji umów dwustronnych

 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Chorwacji, zwane dalej Umawiającymi się Stronami,

stwierdzając, że Republika Chorwacji jest sukcesorem państw poprzedników w odniesieniu do umów zawartych z Polską w latach 1922 – 1991,

zgodnie z art. III Uchwały Konstytucyjnej Republiki Chorwacji o Suwerenności i Niepodległości z dnia 25 czerwca 1991 roku,

kierując się ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego, dotyczącymi sukcesji w szczególności Konwencją wiedeńską o prawie traktatów z 1969 roku oraz zasadami Konwencji wiedeńskiej o sukcesji państw w odniesieniu do traktatów z 1978 roku,

dążąc do umocnienia stosunków traktatowych między obydwoma Państwami,

postanowiły zawrzeć niniejszą umowę i uzgodniły co następuje:

Artykuł 1

Umawiające się Strony potwierdzają, że następujące umowy zachowują moc obowiązującą w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji:

(…)

10. Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii o obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, sporządzona w Warszawie dnia 6 lutego 1960 roku;

(…)

Artykuł 3

Niniejsza Umowa wejdzie w życie po otrzymaniu ostatniej noty dyplomatycznej informującej, że zostały spełnione wszelkie warunki przewidziane przez ustawodawstwo wewnętrzne dla jej wejścia w życie.

Niniejszą Umowę sporządzono w Zagrzebiu dnia 13.04.1995. w dwóch egzemplarzach, w językach polskim i chorwackim, przy czym oba teksty mają jednakową moc obowiązującą.

(…)

do góry