english

akty prawne

id dokumentu: 10031

id: 10031

POROZUMIENIE

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych,

podpisane w Warszawie dnia 9 maja 2007 r.

Dz.U. z 2009 r. Nr 27, poz. 163

(…)

Artykuł 1 

Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest uregulowanie polsko-macedońskich stosunków traktatowych w odniesieniu do umów dwustronnych, zawartych między Polską (Polską Rzecząpospolitą Ludową, Rzecząpospolitą Polską) a byłą Jugosławią (Królestwem Serbów, Kroatów i Słoweńców, Królestwem Jugosławii, Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii) w okresie od 1922 do 1991 roku.

Artykuł 2 

Umawiające się Strony uzgodniły, iż umowy zamieszczone w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia obowiązują w stosunkach polsko-macedońskich aż do podpisania nowych umów dotyczących tego samego przedmiotu.

(…)

Załącznik nr 1. Wykaz umów dwustronnych, które zachowują moc obowiązującą

(…)

6.       Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii o obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 6 lutego 1960 roku;

(…)

do góry