english

akty prawne

id dokumentu: 10033

id: 10033

UMOWA

między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Maroka o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych,

sporządzona w Warszawie dnia 21 maja 1979 r.

Dz.U. z 1983 r. Nr 14, poz. 69

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 21 maja 1979 r. została podpisana w Warszawie Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Maroka o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Maroka o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych.

Polska Rzeczpospolita Ludowa

i

Królestwo Maroka,

pragnąc utrzymać i zacieśnić więzy przyjaźni, a zwłaszcza uregulować swoje stosunki w dziedzinie współpracy prawnej w sprawach cywilnych i karnych z poszanowaniem suwerenności, niezawisłości narodowej, równości praw, nieingerencji w sprawy wewnętrzne i wzajemnych interesów, postanowiły zawrzeć niniejszą umowę i w tym celu wyznaczyły jako swych pełnomocników: (…),

którzy po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i sporządzone w należytej formie, zgodzili się na następujące postanowienia:

(…)

Rozdział VI. Uznawanie i zezwalanie na wykonywanie orzeczeń

(…)

Artykuł 30 

Orzeczenia sądów polubownych są uznawane i wykonywane zgodnie z postanowieniami konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.

Artykuł 31 

Stosowanie przepisów o uznawaniu i zezwalaniu na wykonanie orzeczeń sądowych, orzeczeń sądów polubownych oraz ugód zawartych przed organami sądowymi w sprawach cywilnych nie narusza prawa Umawiających się Stron, dotyczącego przekazywania sum pieniężnych i wydawania przedmiotów.

(…)

do góry