english

akty prawne

id dokumentu: 10034

id: 10034

UMOWA

między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Arabską Republiką Syryjską

o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych,

podpisana w Damaszku dnia 16 lutego 1985 r.

Dz.U. z 1986 r. Nr 37, poz. 181

(…)

Artykuł 23. Warunki uznawania i wykonywania orzeczeń

Orzeczenia sądowe, o których mowa w poprzednim artykule, podlegają uznaniu i wykonaniu na terytorium Umawiającej się Strony, gdzie żąda się ich uznania lub wykonania, pod następującymi warunkami:

a)       jeżeli według prawa Umawiającej się Strony, na której terytorium orzeczenie ma być uznane lub wykonane, organ sądowy tej Strony nie jest wyłącznie właściwy do osądzenia sprawy,

b)      jeżeli uznanie lub wykonanie orzeczenia sądowego nie naruszy podstawowych zasad prawa lub porządku publicznego Strony, na której terytorium ma nastąpić uznanie lub wykonanie,

c)       jeżeli nie zostało wcześniej wydane przez organ sądowy Umawiającej się Strony, na której terytorium orzeczenie ma być uznane lub wykonane, orzeczenie korzystające z powagi rzeczy osądzonej w tej samej sprawie, między tymi samymi stronami, o ten sam przedmiot i na tej samej podstawie lub jeżeli postępowanie w tej samej sprawie nie toczy się przed sądem wezwanej Umawiającej się Strony,

d)       jeżeli strona przegrywająca nie stawiła się na rozprawę i dopuściła do wydania wyroku zaocznego, została należycie wezwana przed właściwy organ sądowy zgodnie z procedurą Umawiającej się Strony, na terytorium której orzeczenie zostało wydane.

Artykuł 24. Wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności

1. Wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności może być złożony w organie sądowym, który orzekał w pierwszej instancji i który przekaże go organowi sądowemu drugiej Umawiającej się Strony lub bezpośrednio przez zainteresowaną stronę we właściwym organie sądowym Strony, na której terytorium żąda się uznania lub wykonania.

2. Do wniosku należy dołączyć:

a)       uwierzytelniony odpis orzeczenia sądowego lub ugody sądowej wraz z zaświadczeniem stwierdzającym, że orzeczenie to jest prawomocne i wykonalne, jeżeli elementy te nie wynikają z samego orzeczenia,

b)      zaświadczenie stwierdzające, że strona przegrywająca była prawidłowo wezwana zgodnie z prawem Strony, na której terytorium orzeczenie zostało wydane,

c)       tłumaczenie dokumentów wymienionych pod lit. a) i b) oraz tłumaczenie wniosku, jeżeli nie został on sporządzony w języku Strony, na której terytorium orzeczenie ma zostać uznane lub wykonane.

3. Zezwolenie na wykonanie wydaje właściwy organ Strony, na której terytorium ma nastąpić wykonanie, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego tej Strony.

Artykuł 29. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądów polubownych

Orzeczenia sądów polubownych w sprawach cywilnych wydane na terytorium jednej Umawiającej się Strony zostaną uznane i zezwoli się na ich wykonanie na terytorium drugiej Strony, jeśli spełnione zostaną warunki przewidziane w artykułach 23 i 24 oraz jeśli warunki te mają zastosowanie do orzeczeń sądów polubownych.

Artykuł 30. Wywóz przedmiotów i przekazywanie sum pieniężnych

Stosowanie przepisów o zezwalaniu na wykonanie orzeczeń sądowych, orzeczeń sądów polubownych oraz ugód zawartych przed organami sądowymi nie może naruszać prawa Umawiających się Stron dotyczącego przekazywania sum pieniężnych oraz wydawania przedmiotów uzyskanych z egzekucji.

(…)

do góry