english

akty prawne

id dokumentu: 10035

id: 10035

UMOWA

między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką

o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych,

podpisana w Warszawie dnia 12 kwietnia 1988 r.

Dz.U. z 1992 r. Nr 3, poz. 13

(…)

Rozdział 5. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń

Artykuł 18  

Przez „orzeczenia” rozumie się orzeczenia oraz ugody sądowe wydane w sprawach cywilnych i handlowych po wejściu w życie niniejszej umowy.

Artykuł 19  

W warunkach przewidzianych niniejszą umową obie Umawiające się Strony uznają i wykonują na swoim obszarze następujące orzeczenia wydane na terytorium drugiej Umawiającej się Strony:

a)       orzeczenia sądowe wydane w sprawach cywilnych i handlowych,

b)      orzeczenia sądowe wydane w sprawach karnych, dotyczące powództw o odszkodowanie,

c)       orzeczenia sądów polubownych w sprawach cywilnych i handlowych.

Artykuł 20  

Orzeczenia wymienione w artykule 19 podlegają uznaniu i wykonaniu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, jeżeli spełniają następujące warunki:

a)       orzeczenie stało się prawomocne i jest wykonalne według prawa Umawiającej się Strony, na której terytorium zostało wydane,

b)      organowi Umawiającej się Strony, na której obszarze orzeczenie zostało wydane, przysługuje jurysdykcja w sprawie według prawa tej Umawiającej się Strony, na której terytorium powinna być przeprowadzona egzekucja,

c)       strona przegrywająca została prawidłowo powiadomiona o wszczęciu postępowania stosownie do prawa Umawiającej się Strony, na której terytorium orzeczenie zostało wydane,

d)       strony nie były pozbawione możności obrony swych praw, a w razie ograniczenia zdolności procesowej - należytego przedstawicielstwa,

e)       na terytorium Umawiającej się Strony, na którym orzeczenie ma być wykonane, nie zostało wydane wcześniej prawomocne orzeczenie sądowe lub sądu polubownego w tej samej sprawie między tymi samymi stronami,

f)       przed sądem tej Umawiającej się Strony nie toczy się postępowanie między tymi stronami o ten sam przedmiot i na tej samej podstawie,

g)       gdy według prawa Umawiającej się Strony, na której terytorium orzeczenie ma być uznane lub wykonane, powinno być zastosowane prawo tej Strony, orzeczenie będzie uznane lub wykonane tylko, jeżeli:

1)       prawo to rzeczywiście zostało zastosowane lub

2)       zastosowane prawo drugiej Umawiającej się Strony nie różni się w sposób istotny od tego prawa,

h)       orzeczenie nie jest sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego i porządku publicznego Umawiającej się Strony, na której terytorium orzeczenie powinno być uznane lub wykonane.

Artykuł 21  

Orzeczenia wydane przez sądy polubowne będą wykonywane, jeżeli oprócz warunków przewidzianych w artykule 20, z wyjątkiem punktu f), spełnione będą również następujące warunki:

a)       orzeczenie zostało wydane w następstwie pisemnej umowy ustalającej właściwość sądu polubownego dla danego sporu lub dla sporów wynikłych w przyszłości z określonego stosunku prawnego, a sąd polubowny wydał orzeczenie zgodnie z przyznanymi mu uprawnieniami,

b)      umowa pisemna o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego jest ważna według prawa Umawiającej się Strony, na której terytorium orzeczenie ma być wykonane.

Artykuł 22  

1. Wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wydanego orzeczenia może być złożony bezpośrednio we właściwym sądzie Umawiającej się Strony, na której terytorium orzeczenie ma być wykonane, stosownie do postanowień artykułu 2 niniejszej umowy.

2. Do wniosku należy dołączyć:

a)       wypis lub uwierzytelniony odpis orzeczenia oraz zaświadczenie, że orzeczenie to jest prawomocne i wykonalne - jeżeli nie wynika to z samego orzeczenia,

b)      zaświadczenie stwierdzające, że strona przegrywająca była prawidłowo powiadomiona o wszczęciu postępowania, a w razie ograniczenia zdolności procesowej – że była należycie zastąpiona,

c)       uwierzytelnione tłumaczenie dokumentów wymienionych w punktach a) i b) na język Umawiającej się Strony, na której terytorium orzeczenie ma być wykonane, bądź na język francuski.

3. Jeżeli wniosek dotyczy wykonania orzeczenia sądu polubownego, należy do niego dołączyć uwierzytelnione tłumaczenie umowy o zapisie na sąd polubowny lub klauzuli o takim zapisie, sporządzone zgodnie z ustępem 2 punktem c).

Artykuł 23  

1. Do postępowania w sprawach o stwierdzenie wykonalności orzeczenia drugiej Umawiającej się Strony oraz do postępowania egzekucyjnego stosuje się prawo Umawiającej się Strony, na której terytorium orzeczenie ma być wykonane.

2. W postępowaniu tym sąd ogranicza się do zbadania, czy zostały spełnione warunki wynikające z postanowień niniejszej umowy.

Artykuł 24  

Postanowienia niniejszej umowy o wykonywaniu orzeczeń nie naruszają przepisów Umawiających się Stron dotyczących przekazywania sum pieniężnych lub wywozu przedmiotów otrzymanych w wyniku egzekucji sądowej.

(…)

do góry