english

akty prawne

id dokumentu: 10037

id: 10037

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE)

44/2001

z dnia 22 grudnia 2000 r.

w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

Dz.Urz. UE L 2001 Nr 12

(…)

Rozdział I. Zakres

Artykuł 1

1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych, niezależnie od rodzaju sądu. Nie obejmuje ono w szczególności spraw podatkowych, celnych i administracyjnych.

2. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do:

(…)

d) sądownictwa polubownego.

(…)

do góry