english

akty prawne

id dokumentu: 10039

id: 10039

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)
nr 593/2008

z dnia 17 czerwca 2008 r.

w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)

Dz.Urz. UE L 2008 Nr 177

(…)

Rozdział I. Zakres zastosowania

Artykuł 1. Przedmiotowy zakres zastosowania

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do zobowiązań umownych w sprawach cywilnych i handlowych powiązanych z prawem różnych państw.

(…)

2. Z zakresu zastosowania niniejszego rozporządzenia wyłączone są:

(…)

e) zapisy na sąd polubowny i umowy o właściwość sądu;

(…)

do góry