english

akty prawne

id dokumentu: 10040

id: 10040

PROTOKÓŁ

o klauzulach arbitrażowych, podpisany w Genewie dn. 24 września 1923 r.

Dz.U. z 1931 r. Nr 84, poz. 648

(…)

Przekład

 1. Każde z Państw umawiających się uznaje pomiędzy stronami podlegającemi prawodawstwu oddzielnych Państw umawiających się prawomocność kompromisu, a także klauzuli kompromisowej, przez którą kontrahenci zobowiązują się, w kwestjach handlowych, a także we wszelkich innych kwestjach mogących podlegać uregulowaniu drogą arbitrażu na mocy kompromisu, poddawać w całości lub w części spory, które mogłyby wyniknąć z tegoż kontraktu, arbitrażowi, nawet wtedy, gdy taki arbitraż ma mieć miejsce w innym kraju niż ten, którego prawodawstwu podlega każda ze Stron umawiających się.

  Każde Państwo umawiające się zachowuje sobie swobodę ograniczenia powyższego zobowiązania do kontraktów, które są uznane jako handlowe przez jego własne prawodawstwo. Państwo umawiające się, które zrobi użytek z tego uprawnienia, zawiadomi o tem Sekretarza Generalnego Ligi Narodów celem zawiadomienia o tem innych Państw umawiających się.

 2. Procedura arbitrażowa oraz ukonstytuowanie się Trybunału arbitrażowego regulowane jest stosownie do woli stron i przez prawa kraju, na którego terytorjum arbitraż ma miejsce.

  Państwa umawiające się zobowiązują się ułatwiać czynności procesowe, które mają się odbywać na ich terytorjum, stosownie do przepisów, które według ich prawodawstwa regulują postępowanie arbitrażowe na mocy kompromisu.

 3. Każde Państwo kontraktujące zobowiązuje się zabezpieczyć wykonanie przez swoje władze i stosowanie do przepisów swojego prawodawstwa wyroków arbitrażowych wydanych na jego terytorjum na mocy poprzednich artykułów.
 4. Sądy Państw umawiających się, którym przedłożono spór odnoszący się do kontraktu zawartego między osobami wskazanemi w art. pierwszym i zawierającego kompromis lub klauzulę kompromisową, ważne w myśli brzmienia tegoż artykułu, i mogące podlegać zastosowaniu, odeślą zainteresowanych, na prośbę jednego z nich, do decyzji arbitrów.

  To odesłanie nie przesądza kwestji kompetencji sądów w wypadku, gdy dla jakiegokolwiek powodu, kompromis, klauzula kompromisowa lub arbitraż upadają lub stają się nieobowiązujące.

 5. Protokół niniejszy, który będzie otwarty do podpisu wszystkich Państw, zostanie ratyfikowany. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone w jak najkrótszym czasie Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów, który zawiadomi o ich złożeniu wszystkie Państwa podpisujące.
 6. Protokół niniejszy uzyska moc obowiązującą z chwilą złożenia przynajmniej dwóch ratyfikacyj. Następnie protokół będzie obowiązywał każde z Państw umawiających się w miesiąc po notyfikacji przez Sekretarza Generalnego Ligi o złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych przez dane Państwo.
 7. Protokół niniejszy może być wypowiedziany przez każde z Państw umawiających się zapomocą uprzedniego oświadczenia złożonego na rok przedtem. Wypowiedzenie nastąpi przez odpowiednią notyfikację skierowaną do Sekretarza Generalnego Ligi Narodów. Tenże natychmiast prześle wszystkim innym Państwom podpisanym egzemplarze tej notyfikacji z oznaczeniem daty jej otrzymania. Wypowiedzenie wejdzie w życie w rok po dacie złożenia notyfikacji Sekretarzowi  Generalnemu. Jest ważne dla tego Państwa, które je notyfikowało.
 8. Państwa umawiające się będą miały swobodę oświadczenia, że przyjęcie przez nie niniejszego protokółu nie rozciąga się na całość lub na jedną z części terytorjów wymienionych poniżej, a mianowicie: kolonij, posiadłości i terytorjów zamorskich, protektoratów lub terytorjów mandatowych. Te Państwa będą mogły w następstwie zgłosić przystąpienie oddzielne do protokółu, w imieniu jakiegokolwiek z terytorjów w ten sposób wyłączonych. Przystąpienia będą w możliwe najkrótszym czasie komunikowane Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów, który zanotyfikuje je wszystkim Państwom podpisującym i przystąpienia uzyskają moc obowiązującą w miesiąc po ich notyfikacji przez Sekretarza Generalnego wszystkim Państwom podpisującym.

  Państwa umawiające się będą mogły także wypowiadać protokół oddzielnie w imieniu jakiegokolwiek z terytorjów wyżej wymienionych. Artykuł 7-my może być zastosowany do takiego wypowiedzenia.

  Kopja poświadczona protokółu niniejszego będzie przesłana przez Sekretarza Generalnego wszystkim Państwom umawiającym się.

  Sporządzono w Genewie dwudziestego czwartego dnia miesiąca września, tysiąc dziewięćset dwudziestego trzeciego roku, w jednym egzemplarzu, którego teksty angielski i francuski będą jednakowo wiarygodne i który będzie złożony w archiwach Ligi Narodów.

(…)

W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej podpisuję niniejszy protokół z zastrzeżeniem, że zgodnie z ustępem 2 artykułu pierwszego, zobowiązanie, przewidziane w tym artykule, stosować się będzie jedynie do umów, które uznane są jako handlowe przez prawo krajowe polskie.

(…)

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 28 lipca 1931 r.

w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego protokółu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r.

Dz.U. z 1931 r. Nr 84, poz. 649

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 5 protokółu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r., złożenie dokumentu ratyfikacyjnego nastąpiło w Genewie dn. 26 czerwca 1931 r. w imieniu Rządu Polskiego.

(…)

do góry