english

akty prawne

id dokumentu: 10058

id: 10058

Ustawa

postępowania sądowego cywilnego

z dnia 20 listopada 1864 roku

ze zmianami z dnia 19 lutego 1875 roku

 

(…)

Rozdział II.

O Sądzie Polubownym.

Art. 1367. Wszystkie osoby, mające prawo dowolnie rozporządzać majątkiem, rozsądzenie sporów między niemi wynikłych, mogą powierzyć jednemu lub kilku Sędziom polubownym, wybranym, w liczbie nieparzystéj, na mocy wzajemnego zezwolenia stron.

Art. 1368. Wszystkie spory ulegające rozpoznaniu władz sądowych cywilnych, mogą być rozpoznawane i rozsądzane przez Sąd polubowny z wyjątkiem:

1) spraw o osobiste prawa stanu;

2) spraw, dotyczących małoletnich i innych osób będących pod opieką;

3) spraw, dotyczących interesów władz rządowych, lub gmin ziemskich, miejskich i wiejskich;

4) spraw, pod jakimkolwiek względem połączonych z przestępstwem lub wykroczeniem, chybaby te, na mocy praw karnych mogły być ukończone przez pojednanie, lub gdy sprawa dotyczy wynagrodzenia, za szkody i straty zrządzone przestępstwem albo wykroczeniem, dochodzonego na drodze cywilnéj, po ukończeniu postępowania karnego.

Art. 1369. Zezwolenie stron, na zawyrokowanie w ich sprawie przez Sąd polubowny, powinno być zawarte w akcie zapisania się na Sąd polubowny.

Art. 1370. Akt zapisania się na Sąd polubowny będzie spisany na papierze prostym i podpisany przez strony oraz przez wybranych Sędziów polubownych, którzy przy podpisaniu, są obowiązani wyrazić zgodzenie się na przyjęcie wyboru.

Art. 1371. W akcie zapisania się na Sąd polubowny należy wymienić:

1) imiona, imiona ojców, nazwiska i powołanie, tak stron jako też wybranych Sędziów polubownych,

2) przedmiot sporu, poddanego pod zawyrokowanie Sądu polubownego.

Oprócz tych koniecznych warunków, w akcie zapisania się na Sąd polubowny, na mocy dobrowolnego zezwolenia stron wpływających do tego aktu, mogą być zamieszczone inne także okoliczności, jako to względem miejsca zebrania się Sądu polubownego, prowadzenia instrukcyi sprawy, zachowania dokumentów, sposobu w jakim strony mają składać wyjaśnienia w sprawie, terminu osądzenia sprawy przez Sędziów polubownych, zabezpieczenia skutków powództwa, kary za niewykonanie, i naruszcie wszelkie inne prawu nie przeciwne.

Art. 1372. Jeżeli w akcie zapisania się na Sąd polubowny, nie był wyznaczony termin do wydania wyroku, sprawa powinna być osądzoną przez Sędziów polubownych, w ciągu czterech miesięcy od daty przedstawienia aktu zapisania się do poświadczenia.

Art. 1373. Przed ukończeniem terminów do osądzenia sprawy, wymienionych w dwóch poprzedzających artykułach, strony nie mają prawa żądać, aby sprawa była prowadzona w władzach sądowych.

Art. 1374. Akt zapisania się na Sąd polubowny, powinien być przedstawiony do poświadczenia Notaryjuszowi lub Sędziemu pokoju. Akt oryginalny, po zarejestrowaniu go, będzie wydany Sędziom polubownym, zaś kopija tegoż – stronom.

Art. 1375. Dalsze postępowanie w sprawie poddanéj pod zawyrokowanie Sądu polubownego, zostaje wstrzymaném przed Sądami ogólnemi, bez względu na położenie w jakiem znajduje się, lecz rozporządzone przez Sąd środki zabezpieczenia powództwa, pozostają w swojéj mocy, dopóki nie nastąpi wyrok Sądu polubownego, chybaby w akcie zapisania się na Sąd polubowny, był zamieszczony szczególny w tym przedmiocie warunek.

Art. 1376. Zmiana Sędziów polubownych przed ukończeniem sprawy, będzie dozwoloną jedynie w następujących wypadkach:

1) na skutek wzajemnego zezwolenia stron;

2) na żądanie jednéj ze stron, z powodu powstania, po akcie zapisania się, związków powinowactwa w dwóch pierwszych stopniach, między Sędzią polubownym i stroną przeciwną, lub z powodu wynikłego po akcie zapisania się, sporu cywilnego między Sędzią polubownym i stroną żądającą.

Art. 1377. Żądanie zmiany Sędziego polubownego, z mocy ustępu 2-go artykułu poprzedzającego, będzie przedstawione Sędziemu pokoju lub Sądowi okręgowemu, rozpoznaniu którego ulegałaby sama sprawa ze względu na wartość powództwa.

Art. 1378. Sędziowie polubowni nie są obowiązani do zachowania formalności postępowania sądowego, lecz stosują się w tym względzie do warunków aktu zapisania się na Sąd polubowny.

Art. 1379. Wszystkie potrzebne dokumenta, wiadomości i objaśnienia  stron, będą składane wybranym przez nie Sędziom polubownym, bez zachowania jakichbądź obrzędów i formalności.

Art. 1380. W razie opieszałości jednéj ze stron w złożeniu dokumentów i wiadomości potrzebnych do sprawy, Sąd polubowny może jej wyznaczyć termin do ich przedstawienia.

Art. 1381. W razie przepuszczenia terminu, tudzież gdy którakolwiek strona nie będzie stawała w Sądzie dla złożenia wyjaśnień, Sąd polubowny może osądzić sprawę bez nowych wyjaśnień, na podstawie posiadanych wiadomości i dokumentów.

Art. 1382. Termina wzmiankowane w artykule 1380 do złożenia dokumentów, nie nadają prawa Sądowi polubownemu odłożyć osądzenia sprawy do czasu późniejszego od wyznaczonego.

Art. 1383. Pod względem przedstawienia wiadomości kopii i dokumentów przy instrukcyi sprawy w Sądzie polubownym, będą zastosowane przepisy zawarte w artykułach 452-455.

Art. 1384. Postępowanie w sprawie i wszelkie czynności Sądu polubownego kończą się:

1) w razie wzajemnego zezwolenia stron na przecięcie sprawy;

2) w razie śmierci powoda lub pozwanego;

3) jeżeli w toku postępowania zostanie wykryty jaki szczegół ulegający dochodzeniu na drodze karnéj, mogący wpłynąć na osądzenie sprawy poddanéj pod zawyrokowanie Sądu polubownego;

4) jeżeli strony, w miejsce Sędziów ubyłych z powodu śmierci, lub z przyczyn wymienionych w artykule 1376, nie wybiorą innych, lub nie poddadzą sprawy pod zawyrokowanie Sędziów pozostałych, w liczbie nieparzystéj.

Art. 1385. Jeżeli Sędziowie polubowni nie skończą sprawy w terminie oznaczonym, strony mogą, po porozumieniu się z niemi, w dodatkowym akcie zapisania się na Sąd polubowny, wyznaczyć nowy termin do wydania wyroku.

Art. 1386. Gdy wyrok nie zapadnie w terminie przedłużonym, lub jeżeli nie będzie ogólnéj zgody, tak stron, jak Sędziów polubownych, na wyznaczenie nowego terminu, w takim razie Sąd polubowny uważa się za zamknięty i niedoszły do skutku.

Art. 1387. Sąd polubowny wydaje wyrok według  uznania.

Art. 1388. Wyrok w Sądzie polubownym będzie wydany przez Sędziów polubownych, większością głosów, po poprzedniéj naradzie.

Art. 1389. W wyroku polubownym powinny być wymienione imiona, imiona ojców i nazwiska stron oraz Sędziów, żądania i dowody stron, tudzież zasady przyjęte przez Sąd przy zawyrokowaniu sprawy.

Art. 1390. Wyrok Sądu polubownego będzie podpisany przez wszystkich Sędziów polubownych.

Art. 1391. Jeżeli który z Sędziów polubownych odmówi podpisu, pozostali czynią o tém wzmiankę na wyroku, który, chociażby został podpisanym jedynie przez większość Sędziów polubownych ma takąż samą moc, jak podpisany przez wszystkich.

Art. 1392. Wyrok Sądu polubownego będzie ogłoszony stronom, które podpiszą się na samym wyroku, jeżeli zaś nie staną w terminie do tego wyznaczonym, wyrok będzie uważany za ogłoszony stronom w ostatni dzień terminu zakreślonego do wydania wyroku.

Art. 1393. Appellacyja jest niedopuszczalną na wyroki Sądu polubownego.

Art. 1394. Z chwilą ogłoszenia wyroku, czynności Sądu polubownego są ukończone, i sprawa łącznie z aktem zapisania się na Sąd polubowny, tudzież z oryginałem wyroku, najpóźniej w terminie siedmiodniowym, od daty ogłoszenia go, będzie złożoną, stosownie do wartości powództwa albo sędziemu pokoju albo sądowi okręgowemu, w których okręgu była sprawa rozstrzygnięta.

Art. 1395. Wyrok Sądu polubownego będzie wykonany, według ogólnych przepisów. Nakaz egzekucyjny wydaje Sędzia pokoju lub Sąd, któremu wyrok Sądu polubownego był złożony.

Art. 1396. Wyroki Sądu polubownego, na skutek skargi stron, będą uznane za nieważne i ulegną zmianie tylko w takim razie, gdy zostały wydane po upływie terminu zakreślonego, lub na mocy aktu zapisania się na Sąd polubowny, niepodpisanego przez wszystkich mających udział w sporządzeniu go, lub w ogóle, bez zachowania warunków wyrażonych w akcie zapisania się na Sąd polubowny.

Art. 1397. Wyroki Sądu polubownego będą uznane za nieważne i nie mające żadnego znaczenia oraz mocy:

1) względem osób, które nie miały udziału w sporządzeniu aktu zapisania się na Sąd polubowny;

2) względem przedmiotów, które według aktu zapisania się na Sąd polubowny, nie były poddane pod zawyrokowanie tego Sądu;

3) względem spraw wymienionych w artykule 1368.

Art. 1398. Prośby względem zniesienia wyroków Sądu polubownego, będą podane w terminie jednego miesiąca, od daty ogłoszenia ich, z doliczeniem czasu na odległość, od miejsca posiedzeń Sądu polubownego, do miejsca w którém przebywa władza sądowa.

Art. 1399. Prośby o zniesienie wyroków Sądu polubownego będą podawane do téj władzy sądowéj, któréj był złożony wyrok w oryginale.

Art. 1400. Przepisy podane w niniejszym Rozdziale, stosują się także do Sądów polubownych, ustanowionych do spraw handlowych, ulegających rozpoznaniu Sądów handlowych.

(…)

do góry