english

akty prawne

id dokumentu: 10188

id: 10188

USTAWA

z dnia 9 września 2000 r.

o podatku od czynności cywilnoprawnych

Dz.U. z 2023 r., poz. 170, ze zm.

Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania

Art. 1. 1. Podatkowi podlegają:

(…)

3)   orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

 (…)

Rozdział 2. Obowiązek podatkowy

(…)

Art. 3. 1. Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje:

3)   z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody - od przedmiotów opodatkowania określonych w art. 1 ust. 1 pkt 3;

(…)

do góry