english

orzecznictwo

id dokumentu: 20011

id: 20011

Zarzut (…) niedopuszczalności postępowania polubownego nie dotyczy wykluczenia drogi sądowej, lecz odnosi się do właściwości sądu.

Orzeczenie Sądu Najwyższego

z dnia 12 czerwca 1928 r.

C 78/28

Powody:

Sąd I instancji wydał zgodnie z żądaniem skargi wyrok wykonawczy w myśl § 1042 pc. na zasadzie wyroku sądu rozjemczego Giełdy zbożowo-towarowej w Poznaniu, mocą którego pozwaną zasądzono na zapłacenie powódce 1.587 zł. 76 gr. z 15% odsetkami od 11 grudnia 1925 i kosztami sporu w kwocie 75 zł.

Sąd apelacyjny nie uwzględnił odwołania pozwanej. Uchwałą z 26 września 1927 sąd II instancji wartość przedmiotu sporu ustalił na 1600 zł.

Wyrok sądu apelacyjnego pozwana zaskarża rewizją, wnosząc o jego uchylenie, oddalenie skargi i nałożenie na powódkę wszystkich kosztów, ewentualnie o przekazanie sprawy sądowi II instancji do ponownego rozpoznania.

Powódka wniosła o odrzucenie rewizji na koszt pozwanej z powodu niedopuszczalności rewizji.

Rozpoznawszy sprawę w granicach skargi rewizyjnej, Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Rewizja jest niedopuszczalna ze względu na wartość przedmiotu sporu, ustaloną słusznie na kwotę 1.600 zł. musi być odrzucona ze względu na przepisy §§ 546, 556 u. p. c.

Powołanie się pozwanej na przepis § 547 u. p. c., celem uzasadnienia dopuszczalności rewizji, bez względu na wartość przedmiotu sporu, jest nieuzasadnione. Kwestja dopuszczalności drogi sądowej, która, zdaniem pozwanej, wyłania się w sprawie niniejszej ze względu za zarzut, iż sąd rozjemczy nie był właściwy do rozstrzygania danego sporu, nie zachodzi. Zarzut bowiem niedopuszczalności postępowania polubownego nie dotyczy wykluczenia drogi sądowej, lecz odnosi się do właściwości sądu. O niedopuszczalności drogi sądowej nie może być mowa, skoro §§ 1041, 1042 pc., dla orzeczenia wykonalności i stwierdzenia dopuszczalności postępowania polubownego, przewidują właśnie drogę sądową. Także z punktu widzenia § 547 L. 2 u. p. c. nie można uznać dopuszczalności rewizji, skoro według §§ 1045, 1046 u. p. c. nie zachodzi wyłączna właściwość sądu okręgowego, lecz miarodajna ma być wartość przedmiotu sporu.

Wobec powyższego i na zasadzie §§ 546, 556. 97 pc. Sąd Najwyższy rewizję pozwanej, jako niedopuszczalną, odrzuca i wkłada na wnoszącą rewizję koszty instancji rewizyjnej.

Źródło: OSP 1928 poz. 529

do góry