english

orzecznictwo

id dokumentu: 20050

id: 20050

[S]karga z art. 504 k.p.c., wniesiona przed sąd niewłaściwy nie przerywa prekluzji, choćby owego terminu tygodnia po odrzuceniu istotnie dotrzymano, jeśli miesięczny kres skargi upłynął przed dniem wniesienia jej do sądu właściwego. Przepis art. 505 k.p.c. zajmuje się postępowaniem  na skutek skargi, prawidłowo wniesionej, nie zaś terminem wniesienia skargi o uchylenie wyroku polubownego i prekluzją tego terminu.

Orzeczenie Sądu Najwyższego

z dnia 7 marca 1935 r.

C II 2371/34

Skład orzekający:

SSN M. Grabowski (przewodniczący)

SSN Z. Bańkowski

SSN St. Staszewski (sprawozdawca)

Sąd Najwyższy w sprawie Władysława L. przeciw Składnicy Kółek Rolniczych w M. o uchylenie wyroku polubownego, po rozpoznaniu skargi kasacyjnej powoda na wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 czerwca 1934 r. […], skargę kasacyjną oddalił:

Uzasadnienie

Przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego stanowią w art. VI § 1 ust. 2, iż pozew, wniesiony przed sąd niewłaściwy, przerywa prekluzję prawa prywatnego, jeśli w ciągu tygodnia od prawomocności odrzucenia wniesiono go przed sąd właściwy.

Przepis ten, podobnie jak przepis art. 214 k.p.c., niema zastosowania do prekluzji prawa procesowego, zatem skarga z art. 504 k.p.c., wniesiona przed sąd niewłaściwy, nie przerywa prekluzji, choćby owego terminu tygodnia po odrzuceniu istotnie dotrzymano, jeśli miesięczny kres skargi upłynął przed dniem wniesienia jej do sądu właściwego.

Przepis art. 505 k.p.c. zajmuje się postępowaniem na skutek skargi, prawidłowo wniesionej, nie zaś terminem wniesienia skargi o uchylenie wyroku polubownego i prekluzją tego terminu.

Wyrok polubowny doręczono powodowi 19 października 1933 r., a skarga o uchylenie tego wyroku weszła do właściwego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu dnia 4 stycznia 1934 r., zatem po upływie miesiąca i jest spóźniona. Twierdzenia skargi kasacyjnej, że właściwym był Sąd Okręgowy w Wadowicach, gdzie skargę w czasie właściwym wniesiono, nie ulegają rozważaniu Sądu kasacyjnego, skoro Sąd Okręgowy w Wadowicach orzekł prawomocnie swą miejscową niewłaściwość.

Skoro więc powód z upływem miesiąca utracił prawo uchylenia wyroku polubownego, obojętne są przyczyny, dla których żąda tego uchylenia, a tem samem obojętne są zgłoszone co do tych przyczyn obie podstawy z art. 426 kpc. objęte skargą kasacyjną.

Źródło: Zb. O. 1935 poz. 377

do góry