english

orzecznictwo

id dokumentu: 20223

id: 20223

Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie poglądem skarga kasacyjna na postanowienie sądu II instancji w przedmiocie wyznaczenia arbitra nie przysługuje i byłaby ona niedopuszczalna.

Postanowienie Sądu Najwyższego

z dnia 11 maja 2006

I CZ 20/06

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący)

SSN Jan Górowski (sprawozdawca)

SSN Krzysztof Pietrzykowski

w sprawie z wniosku T. Spółki z o.o. w Ł., T. K. K. Spółki z o.o. w K., Macieja K. i Ryszarda R. wspólników spółki cywilnej T.-S., S.T.K. w Ł., T.K.V. Spółki Akcyjnej w G., P.M. U.E.W. Spółki z o.o. z siedzibą w K., Andrzeja S., Małgorzaty S., G.–M. Spółki z o.o. z siedzibą w W., Henryka T., P.K. Spółki Akcyjnej z siedzibą w P., P.T.K. Spółki z o.o. z siedzibą w P., P.P. Spółka Jawna Zofia F. Wiesław O. z siedzibą w O., Edwarda K., Małgorzaty G., Rafała K., Ireny Z., Sławomira W., Katarzyny G., Adama G. Mariusza K., wspólników spółki cywilnej T.K.I. z siedzibą w N., Leszka C., Leszka K., Marcina S. wspólników spółki cywilnej P.S.A. z siedzibą w P., R.T.K.E. Spółki z o.o. z siedzibą w P., R.T.K. Spółki Jawnej L. I. i Wspólnicy z siedzibą w N., Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w W., Spółdzielni Mieszkaniowej w N., P.U.-H. T.-E. Jurand K. Wojciech G. Spółki jawnej z siedzibą w S., Adama P., T. Spółki z o.o. z siedzibą w P., T.K.P. S.A. z siedzibą w P., T.A. Spółki z o.o. z siedzibą w P., Marka G., T.K.Ś. Spółki z o.o. z siedzibą w Ś., U.T.K. Spółki z o.o. z siedzibą w W., Sławomira M., T.K.D. Spółki z o.o. z siedzibą w B., A.S.S. Spółki z o.o. w B., Edwarda Z., Waldemara W., Jacka W., Wojciecha Z., wspólników spółki cywilnej P.M.U.E.W. w B., Leszka B., Marzeny P., Janusza G., Tomasza W., Mirosława W. wspólników spółki cywilnej A. w P., Z.U.A.A. Henryk C., Kazimierz K., Olenia K., spółki jawnej z siedzibą w P., Andrzeja S., Jarosława P., Leonarda S., M.P. Spółki z o.o. z siedzibą w G., S.-F. Spółki z o.o. z siedzibą w Łodzi, Rafała G. Mariusza G. wspólników spółki cywilnej P.P.-H.-U.S. z siedzibą w K., Wojciecha A., Dariusza K. wspólników spółki cywilnej „S.” z siedzibą w C., A.P. Z.R. H. M. spółka jawna z siedzibą w P., B.T.K.B. Spółki z o.o. z siedzibą w Ż., C.N. Spółki z o.o. z siedzibą w P., S.-K. D., K., M. Spółki Jawnej w G., P.P.-U.-P.S. Spółki z o.o. z siedzibą w G., Spółdzielni Mieszkaniowej w G. z siedzibą w G., Spółdzielni Mieszkaniowej w L. z siedzibą w L., Bogusława C., Bogdana D., Jarosława S. wspólników spółki cywilnej P.U.-H. S.-S. z siedzibą w G., Henryki B., T.K.D. Spółki z o.o. w R., D. Spółki z o.o. z siedzibą w W., D.T.K. J.S. M.B. W.W. Spółki Jawnej w R.

przy uczestnictwie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w Warszawie o wyłączenie superarbitra zespołów orzekających Komisji Prawa Autorskiego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 11 maja 2006 r., zażalenia wnioskodawców na postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2006 r., sygn. akt [...] oddala zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 27 lutego 2006 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie odrzucił skargę Kasacyjną T. Spółki z o.o. w Ł., T.K.K. Spółki z o.o. w K., Macieja K. i Ryszarda R. wspólników spółki cywilnej T.-S., S.T.K. w Ł., T.K.V. Spółki Akcyjnej w G., P.M.U.E.W. Spółki z o.o. z siedzibą w K., Andrzeja S., Małgorzaty S., G.–M. Spółki z o.o. z siedzibą w W., Henryka T., P.K. Spółki Akcyjnej z siedzibą w P., P.T.K. Spółki z o.o. z siedzibą w P., P.P. Spółka Jawna Zofia F. Wiesław O. z siedzibą w O., Edwarda K., Małgorzaty G., Rafała K., Ireny Z., Sławomira W., Katarzyny G., Adama G. Mariusza K., wspólników spółki cywilnej T.K.I. z siedzibą w N., Leszka C., Leszka K., Marcina S. wspólników spółki cywilnej P.S.A. z siedzibą w P., R.T.K.E. Spółki z o.o. z siedzibą w P., R.T.K. Spółki Jawnej L. I. i Wspólnicy z siedzibą w N., Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w W., Spółdzielni Mieszkaniowej w N., P.U.-H.T.-E. Jurand K. Wojciech G. Spółki jawnej z siedzibą w S., Adama P., T. Spółki z o.o. z siedzibą w P., T.K.P. S.A. z siedzibą w P., T.A. Spółki z o.o. z siedzibą w P., Marka G., T.K.Ś. Spółki z o.o. z siedzibą w Ś., U.T.K. Spółki z o.o. z siedzibą w W., Sławomira M., T.K.D. Spółki z o.o. z siedzibą w B., A.S.S. Spółki z o.o. w B., Edwarda Z., Waldemara W., Jacka W., Wojciecha Z., wspólników spółki cywilnej P.M.U.E.W. w B., Leszka B., Marzeny P., Janusza G., Tomasza W., Mirosława W. wspólników spółki cywilnej A. w Poznaniu, Z.U.A.A. Henryk C., Kazimierz K.., Olenia K., spółki jawnej z siedzibą w P., Andrzeja S., Jarosława P., Leonarda S., M.P. Spółki z o.o. z siedzibą w G., S.-F. Spółki z o.o. z siedzibą w Ł., Rafała G. Mariusza G. wspólników spółki cywilnej P.P.-H.-U.S. z siedzibą w K., Wojciecha A., Dariusza K. wspólników spółki cywilnej „S.” z siedzibą w C., A.P.Z.R. H. M. spółka jawna z siedzibą w P., B.T.K.B. Spółki z o.o. z siedzibą w Ż., C.N. Spółki z o.o. z siedzibą w P., S.-K. D., K., M. Spółki Jawnej w G., P.P.-U.-P.S. Spółki z o.o. z siedzibą w G., Spółdzielni Mieszkaniowej w G. z siedzibą w Grudziądzu, Spółdzielni Mieszkaniowej w L. z siedzibą w L., Bogusława C., Bogdana D., Jarosława S. wspólników spółki cywilnej P.U.-H.S.-S. z siedzibą w G., Henryki B., T.K.D. Spółki z o.o. w R., D. Spółki z o.o. z siedzibą w W., D.T.K. J.S. M.B. W.W. Spółki Jawnej w R.

Sąd stwierdził, że Kierownik Sekcji Zażaleniowo-Kasacyjnej Wydziału I Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie zarządzeniem z dnia 19 stycznia 2006 r. wezwał pełnomocnika skarżących do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej w postaci uiszczenia wpisu w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie to zostało doręczone pełnomocnikowi skarżących dnia 31 stycznia 2006 r. Wpis został uiszczony 21 lutego 2006 r. więc z przekroczeniem zakreślonego terminu, który upłynął dnia 7 lutego 2006 r.

Na powyższe postanowienie zażalenie wnieśli wnioskodawcy podnosząc, że przepisy ustawy o kosztach sądowych oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości nie mam przepisu będącego podstawą wnoszenia wpisu sądowego od wniosku o wyłączenie superarbitra ze składu sądu polubownego. W związku z tym wniosek ten nie podlega takiej opłacie.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych (Dz.U. Nr 24 poz. 110 ze zm.) do uiszczenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie. Podstawą prawną uiszczenia wpisu w rozpoznawanej sprawie stanowi § 20 w związku z § 19 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 154, poz. 753 ze zm.). Sąd Apelacyjny zasadnie więc odrzucił skargę kasacyjną po upływie terminu nakreślonego dla uzupełnienia braku skargi kasacyjnej w postaci braku uiszczenia odpowiedniego wpisu.

Na marginesie należy zauważyć, iż postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 8 lipca 2005 r. (Sygn. Akt. […]) na które wnioskodawcy złożyli odrzuconą zażalonym postanowieniem skargę kasacyjną nie dotyczyło, jak podnosi w rozpatrywanym zażaleniu skarżący, spraw z zakresu ustanowienia arbitra w składzie sądu polubownego. Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie poglądem skarga kasacyjna na postanowienie sądu II instancji w przedmiocie wyznaczania arbitra nie przysługuje i byłaby ona niedopuszczalna (por. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 1997 r., I CKN 48/96, OSNC 1997, nr 8, poz. 107, z dnia 24 lutego 1998 r., I CKN 455/97, niepubl., z dnia 17 grudnia 1999 r., I CZ 177/99, niepubl. oraz z dnia 12 lipca 2005 r., I CZ 38/05, niepubl.) W postanowieniu z dnia 8 lipca 2005 r. Sąd Apelacyjny odrzucił zażalenie uczestników na postanowienie sądu I instancji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie, w której wydanie wyroku stało się zbędne (art. 355 § 1 k.p.c. z w zw. z art. 361 k.p.c.).

Z przytoczonych względów zażalenie jest nieuzasadnione i jako takie podlegało oddaleniu (art. 39814 k.p.c. w zw. z art. 39821 k.p.c. i art. 3941 § 3 k.p.c.).

Źródło: Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

do góry